مطالعه تطبیقی استانداردهای رفتار قضایی(اسلام، ایران، امریکا و چین) در پرتو اصول بنگلور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهم‌ترین سند بین‌المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی‌طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفه‌ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آن‌ها در کتب فقهی مختلف و نبود یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. نظام قضایی ایران از لحاظ وجود سندی که بیان‌کننده ارزش‌های حاکم بر رفتار قضایی باشد با خلأ مواجه است و ایده‌های مندرج در سند بنگلور و نیز آموزه‌های فقهی می‌تواند الهام‌بخش تدوین سند اخلاق قضایی در این زمینه باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of judicial conduct standards (Islam, Iran,America and China) in view of Bangalore principles

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Hemati 1
  • Golamreza Davoudi 2
1 Assistant Professor in public law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
2 Ph.D. Candidate in Public law, Islamic Azad University of Shiraz
چکیده [English]

Recursion of a witness from his testimony is an article in both Civil and Islamic Criminal Code. The relationship between the recursion and the perjury is obscure. The recursion is dissuasion of witness from his testimony in the court before an official authority who listens to the testimony. In the perjury, a witness does not relinquish from his testimony and stay on it but its falsehood is proved by its defiance to the fact. If the recursion is made before the definitive verdict, it is resulted in its unreliability or ignorance but after the definitive verdict, it do not cause the annulment of the verdict which is based on recursion except before the performance of Hudud . The recursion may annul a verdict in normal cases, however in unusual cases; the recursion is not a reason for annulment. The refusal of the recursion do not causes in opposition of the definitive verdict with Sharia.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial conduct
  • Bangalore principles
  • Judiciary
  • Judges
الف. فارسی

ادیبی­مهر، محمد(1389)، سلوک دادرسی در فرهنگ و تمدن اسلامی (اخلاق حرفه‌ای قضاء)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

امینی، علیرضا و آیتی محمدرضا(1392)، تحریر الروضه فی شرح لمعه: فقه استدلالی ترجمه سید مهدی دادمرزی، قم: انتشارات کتاب طه.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد نخست، تهران: گنج دانش

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(1393)، راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، ترجمه حسن وکیلیان، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.

ساکوچی، آندرا(1382)، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، برگردان: مینا سینیور، تهران: وزارت امور خارجه

صادقی پرشگفتی، مهدی رضا(1390)، «تبیین ارزشها در جامعه قضایی ایران در مقایسه با اصول بنگلور»، تعالی حقوق، شماره های 13و 14،13-38.

فرح­زادی، علی‌اکبر(1379)،«معرفی اجمالی اصول بنیادین دادرسی در اسلام»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی(دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری)، سال پنجم، شماره 19 و20.

شاه­حیدری­پور، محمدعلی؛ همتی، مجتبی(1389)، شرح اصول رفتار قضایی (بنگلور)، تهران: خرسندی.

شوشتری، محمدتقی(1374)، قضاوت‌های حضرت علی(ع)، برگردان: محمدعلی شیخ، تهران: کتابخانه صدر.

فضائلی، مصطفی(1387)، دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین‌المللی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

کریم زاده، احمد(1386)، آراء دادگاه‌های عالی انتظامی قضات در امور کیفری، تهران: میزان.

مهاجری، محمد(1391)،کلیات قضا و قضاوت، تهران: انتشارات خرسندی.

هادوی تهرانی، مهدی(1385)، قضاوت در اسلام (1): قضاوت و قاضی، قم: انتشارات خانه خرد.

 

ب. عربی

حلی، جعفر(1389)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد چهارم، نجف: مطبعه الآداب.

 

ج. لاتین

Code of Conduct for United States Judges: http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/code-conduct-united-states-judges, last visited: 2017/07/08.

Code of Conduct for United States Judicial Employees: http://www.uscourts.gov/rules-policies/judiciary-policies/code-conduct/code-conduct-judicial-employees, last visited: 2017/07/08.

Code of Judicial Ethics for Judges of the People's Republic of China, available in: http://www.deontologie- judiciaire.umontreal.ca/fr/magistrature/documents/Code_chinois.pdf, last visited:

MacKay, A. Wayne., (1995), “Judicial Ethics: Exploring Misconduct and Accountability for Judges”, Report to the Commonwealth Judicial Education Institute,

Mayne, Greg. , (2007), “Judicial integrity: the accountability gap and the Bangalore Principles”, in: transparency international global corruption report, http://www.baselgovernance.org./fileadmin/docs/pdfs/Publications/GCR _Chapter_3_final.pdf, last visited: 2017/07/08.

Opinion no. 3 of the Consultative Council of European Judges (CCJE) to the attention of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the principles and rules governing judges’ professional conduct, in particular ethics, incompatible behavior and impartiality November 2002, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/CCJE%20Opinion%203_EN.pdf, last visited: 2017/07/08.

Sackville, Ronald. , (2009), “Judicial Ethics and Judicial Misbehaviour: Two Sides of the One Coin?” The Journal of Law and Social Justice, Vol. 3, Art 6.

Terhechte, Jörg Philipp., (2009), “Judicial Ethics for a Global Judiciary–How Judicial Networks Create their own Codes of Conduct”, German Law Journal, Vol. 10 No. 04.

Thomas, J.B., (1988), "Judicial Ethics in Astralia", Sydney, Law Book Company.

United Nations Office on Drugs and Crime, (2007), Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct, http://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf, last visited: 2017/07/08.

Van Dijk, Pieter. (1983), “the Right of the Accused to a fair trial under International Law”, SIM Special no. 1.

Yuwen Li, "Professional Ethics of Chinese Judges", China Perspectives [Online], 47 | May-June 2003, Online since 19 September 2006, connection on 15 February 2016. URL:http://chinaperspectives.revues.org/274, last visited: 2017/07/08.