ادغام‌های ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد تهران (واحد مرکز)

چکیده

ادغام شرکت­ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می­بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می­آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام­های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش­بینی نموده است. چون حقوق ایران در خصوص این نهاد مهم در آغاز راه خود قرار دارد از منظر مقررات رقابتی با ابهام­ها و کاستی­هایی، هم از جهت ارائه معیارهای احراز ادغام­های ضدرقابتی و هم از حیث پیش­بینی ساز وکارها و ضمانت اجراهای مناسب و بازدارنده همراه است. ضمانت اجراهایی از جمله ابطال، فسخ، تجزیه و تعلیق که در عمل برای اجرای آنها، ابهام­ها و مشکلاتی وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Anti-mergers and Their Remedies in Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Pasban 1
  • Abolfaz Gholami 2
1 Associate Professor at the Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 LLM in Private Law, Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although companies’ merger help out the enterprise from financial trouble improving their competitive strength, leave undesirable effects on the competition, from economic view incur some negative consequences on the market. In order to prevent anti-competitive mergers, the Iranian legislature in chapter 9 of the Implementation of the General Policies of Article 44 of the Constitution Act 1386, has provided some criteria such as concentration. As the Iranian Law on this crucial topic is at its early stage of development, from the competitive rules point of view suffers gaps and ambiguities both for offering criteria to recognize anti-competitive mergers and setting up a mechanism as well as appropriate and deterrent remedies. There are remedies such as annulment, recession division and suspension whose practice is faced with some difficulties as well as ambiguities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mergers
  • non-competitive Mergers
  • the Implementation of the General Policies of Article 44 of the Constitution Act
  • non-competitive Mergers’ sanction

منابع

الف. فارسی

اردبیلی، محمدعلی(1393)، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، تهران: نشر میزان

بیگدلی، محمد(1388)، «نقش تنظیم و نهادهای ضد انحصار در صنعت بانکداری کشور»، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال هفدهم، شماره 51.

بیگی حبیب آبادی، احمد(1387)، «نقد و بررسی ادغام شرکت‌های تجاری در لایحه قانون تجارت»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 14.

پاسبان، محمدرضا(1391)، «دگرگونی در نهاد ادغام شرکت‌های تجاری ـ نقد قانون برنامه پنجم توسعه»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 59.

حقیقت، صبا(1387)، «ادغام شرکت‌های تجاری از منظر قوانین ایران»، مجله پژوهشهای حقوقی، سال هفتم، شماره 14.

خداداد کاشی، فرهاد(1379)، «انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران»، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، شماره 15.

رشوند بوکانی، مهدی(1390)، حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا، قم: نشر دانشگاه امام صادق (ع).

صادقی، طوبی(1386)، «اصول حاکم بر حقوق رقابت تجارتی با نگاهی به لایحه قانونی مربوط»، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره 23.

صادقی مقدم، محمدحسن و غمامی، سید محمدمهدی(1391)، «نظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 3، شماره 1.

شمس، عبدالله (1385)، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، تهران: انتشارات دراک.

شهیدی، مهدی(1385)، حقوق مدنی، جلد دوم، اصول قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد.

عبدی پور، ابراهیم(1388)، «سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط»، فصلنامه­ی حقوق اسلامی، سال ششم، شماره 21.

غفاری فارسانی، بهنام(1391)، ضمانت اجراهای مدنی نقض قواعد حقوق رقابت، رساله دکتری، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

کاتوزیان، ناصر(1386)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

ــــــــــــــ(1387)، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، انحلال قرارداد، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

ــــــــــــــ(1388)، فلسفه حقوق، جلد اول، تعریف و ماهیت حقوق، تهران:  انتشارات شرکت سهامی انتشار.

معین، محمد(1378)، فرهنگ فارسی، جلد 1، تهران: انتشارات امیرکبیر.

نمازی، حسین(1390)، نظام‌های اقتصادی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

 

ب. انگلیسی

Martin, Elizabeth A (2006), Dictionary of Law, Oxford University press, sixth Ed, 2006.