بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می‌نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب‌کننده می‌تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می‌نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی‌شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Returning the Offer in Iranian Law and in Convention on Contracts for the International Sale of Goods

نویسنده [English]

  • Habib Talebahmadi
Assistance Professor, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Abstract
The offer can be effective or ineffective. If acceptance of the offer results in concluding a contract, the offer is called effective. Otherwise it is ineffective. The offeror can return both of them. Returning an effective offer is called “revoking the offer” and returning an ineffective offer is called “withdrawing the offer”. These points have been expressly mentioned in convention on contracts for the international sale of goods, but there is no clearly seen division of the offer into effective or ineffective in Iranian law. So the difference between “revoking the offer” and “withdrawing the offer” is not known for us. This article is a comparative study about exact concept of revoking the offer and withdrawing the offer in mentioned convention and Iranian law.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective offer
  • Ineffective offer
  • Returning the offer
  • Revoking the offer
  • Withdrawing the offer

منابع

الف. فارسی:

اسماعیلی، محسن(1377)، «ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا»، مجله مدرس علوم انسانی، شماره 9، زمستان 1377، 100-75

امیری قائم‌مقامی، عبدالمجید(1378). حقوق تعهدات. ج2، تهران: نشر میزان.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1369). حقوق تعهدات. ج1، تهران:مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1380). فلسفه حقوق مدنی. تهران: کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1382). صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.

جمعی از نویسندگان(1374). تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی کنوانسیون 1980 وین. (ج 1). ترجمه: مهراب داراب پور، تهران: کتابخانه گنج دانش.

داکسبری، رابرت(1377). مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان. ترجمه و توضیحات حسین میر محمدصادقی، تهران: نشر حقوقدان.

شهیدی، مهدی (1377). تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: نشر حقوقدان.

صفایی، سیدحسین (1382). دوره مقدماتی حقوق مدنی. (ج 2). تهران: نشر میزان.

صفایی، سیدحسین و دیگران (1384). حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

طالب احمدی، حبیب(1390)، «ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران»، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره 4، تابستان 1390، 134-111

طالب احمدی، حبیب(1393)، «نقض اساسی قرارداد در معاهده بیع بین‌المللی کالا»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره اول، بهار 1393، 146-111

طالب احمدی، حبیب (1392). مسؤولیت پیش قراردادی. تهران: نشر میزان.

طباطبایی یزدی، محمدکاظم(1376). سؤال و جواب، به اهتمام دکتر مصطفی محقق داماد. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

عدل، مصطفی(1373). حقوق مدنی. قزوین: انتشارات بحرالعلوم.

عمید، حسن(1367). فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر.

قاسمی حامد، عباس(1387). حقوق مدنی، شرایط اساسی شکل‌گیری قرارداد. تهران: انتشارات دراک.

قنواتی، جلیل(1386)، «نظریه ایجاب ملزم در آیینه تطبیق»، مجله مطالعات اسلامی، شماره 77، پاییز 1386، 179-157

قنواتی، جلیل و دیگران(1379). حقوق قراردادها در فقه امامیه. (ج 1). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

قنواتی، جلیل و دیگران(1389). حقوق قراردادها در فقه امامیه. (ج 2). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.

کاتوزیان، ناصر(1363). حقوق مدنی (مشارکت‌ها، صلح، عطایا). تهران: اقبال.

کاتوزیان، ناصر(1364). حقوق مدنی وثیقه‌های دین(عقود معین 3). تهران: انتشارات به نشر.

کاتوزیان، ناصر(1364). قواعد عمومی قراردادها. (ج 1). تهران: انتشارات به نشر.

کاشانی، محمود(1388). حقوق مدنی: قراردادهای ویژه. تهران: نشر میزان.

کامیار، محمدرضا(1377). گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی. تهران: نشر حقوقدان.

نوری، محمدعلی(1388). ترجمه قانون مدنی مصر. تهران: گنج دانش.

واحدی، جواد(1378). ترجمه قانون تعهدات سوئیس. تهران: نشر میزان.

 

ب. عربی:

حسینی السیستانی، سیدعلی (1430). منهاج الصالحین. (ج 2). بغداد: دارالبذره.

حسینی العاملی، محمدجواد (1418). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. (ج 16،8 و 19). بیروت: دارالتراث.

 

ج. انگلیسی

Marsh, P.D.V. (1993). Comparative Contract Law, Gower Publishing, Hampshire.

Honnold, John (1999). Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. 3rd ed., Kluwer Law International, The Hague: n. 4;http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/honnold.html.

Lookofsky, Joseph (2012). The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Kluwer Law International, The Netherlands.

Mulcahy, Linda & John, Tillotson (2004). Contract Law in Perspective. Cavendish Publishing Limited, London.

Schlechtriem, Peter (1986). Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods.Manz,Vienna http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem-25.html.