سازمان‌های مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (موسسه حقوق تطبیقی)،

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
بازار کالاهای فرهنگی از دیرباز با دو مشکل اساسی مواجه بوده است: عدم دسترسی مشتری به صاحبان حق برای کسب اجازه انتفاع و نقض حقوق پدیدآورنده. این موانع در کنار ملاحظات اقتصادی، منجر به ظهور سازمان‌های مدیریت جمعی به عنوان پل ارتباطی بین پدیدآورنده و مصرف‌کننده شدند. به طوری که امروزه با توجه به گسترش اشکال و تعداد بهره‌برداری و تنوع و تعدد آثار ادبی ـ هنری، به جرئت می‌توان گفت که اجرای کامل حقوق صاحبان این آثار، بدون وجود سازمان‌های مدیریت جمعی، غیرممکن است. توجه به این واقعیت و همچنین الزامات سیاست بین‌المللی در اجرای حداقلی از استانداردهای مالکیت ادبی و هنری برای امکان عضویت در مجامع مهم بین‌المللی و نقش‌آفرینی سیاسی و اقتصادی در آن‌ها، باعث شده است که در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این سازمان‌ها در کشورمان شکل بگیرد. مسلماً ایجاد و تمشیت درست این سازمان‌ها، درگرو شناخت کافی از آن‌ها و درک تعامل این بنگاه‌ها با نهادهای مختلف حقوقی است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Copyright Collective Management Organizations

نویسندگان [English]

  • mohsen Sadeghi 1
  • haniyeh Moddarres 2
چکیده [English]

Abstract
The market for cultural and artistic goods has long faced two fundamental problems: unavailability of the copy right holders to the clients, and the illegal usage of intelligent properties of others. These difficulties along with economical considerations have led to the formation of the Collective Management Organizations (CMOs), who closed the communication gap between the producers and the users of their products. Considering the present expansion rate of the usage of all forms of arts, it may be impossible to protect the copy rights without the intervention and management of the CMOs.
The international policies to require the enforcement of a basic standard to protect the rights of the intellectual property owners within the international community in the recent years has brought special attention to the CMOs in our country. Obviously, formation and development of these organizations largely depends on their interaction with various legal entities and making their presence known to these entities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective management organizations
  • Copyright
  • Efficiency
  • Competition. Monopoly

منابع

الف. فارسی

 باقری، محمود و شیخ سیاه، جواد(بهار 1389)، «در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در حقوق و اقتصاد»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، شماره 101، 38-19

باقری، محمود و فلاح زاده، علی محمد(1388)، «مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت(با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 3، 81-63

 منکیو، گریگوری(1390)، مبانی علم اقتصاد، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران: نشر نی

ب. لاتین

ascap.com/licensing/termsdefined.aspx (last visited 2015-18-8)

Besen, Stanley M. and Kirby, Sheila Nataraj, (1989), Compensating Creators of Intellectual Property, Collective That Collect, US, RAND

Drexl, Josef, (2007), “Collecting Societies and Competition Law”, at 193.174.132.100/shared/data/pdf/drexl_-_crmos_and_competition.pdf (last visited 2013-07-04)

Drexl, Josef, et al. (2010), “HPI Comments: The EU Proposed Directive on Collective Rights Management”, at ssrn.com/abstract=2208971 (last visited 2013-29-05)

Gervais, Daniel, (2006), Collective Management of Copyrigh and Related Rights, Netherlands, KLUWER LAW

, (2001), Collective Management of Copyright and Neighbouring Rights in Canada: an International Perspective, Canada: Canadian Heritage, Available at: http://works.bepress.com/daniel_gervais/28 (last visited 2013-07-04)

Graber, Christoph B., (2012), Collective Rights Management, Competition Policy and Cultural Diversity: EU Lawmaking at a Crossroads, Switzerland: i-call

Handke, Christian and Towse, Ruth, (2007), “Ecconomics of Copyright Collecting Societies”, at ssrn.com/abstract=1159085 (last visited 2013-11-04)

Hansen, Gerd and Schimdt – Bischoffshausen, Albrecht, (2007), “Economic Function of Collecting Societies – Collective Rights Management, in the Light of Transaction Cost – and Information Economics”, at ssrn.com/abstract=998328 (last visited 2013-07-04)

Hansen, David R., (2011), “Orphan Works: Mapping the Possible Solution Spaces”, at ssrn.com/abstract=2019121 (last visited 2015-10-07)

Hempill, C. Scott, (2011), “Competition and the Collective Management of Copyright”, at: law.berkeley.edu/phpprograms/faculty/facultypubsPDF.PHP?facID=226 (last visited 2013-11-04)

Katz, Ariel, (2007), “Commentary: Is Collective Administration of Copyright Justified by the Economic Literature? «, at ssrn.com/abstract=1001954 (last visited 2013-29-05)

Liu, Wenqi, (2011), “Models for Collective Management of Copyright from an International Perspective: Potential Changes for Enhancing Performance”, Journal of Intellectual Property Rights - Zhejiang Shuren University, Vol 17, January 2012, pp 46-54, available at nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/13410/1/JIPR 17(1) 46 (last visited 2015-10-07)

Merges, Robert P., (1996), “Contracting into liability Rules: Intellectual Property Rights Organizations”, at: scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1636 (last visited 2013-22-05)

Sobel, Lionel S., (1983), "The Music Business and the Sherman Act: An Analysis of the Economic Realities of Blanket Licensing", Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, at digitalcommons.lmu.edu/elr/vol3/iss1/1 (last visited 2015-18-8)

Zablocka, Adrianna, (2008), “Antitrust and Copyright Collectives- an Economic Analysis”, at: ssrn.com/abstract=1649319 (last visited 2013-22-05)