مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

چکیده
در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبور زمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچند که ابتدای مهلت فوق‌الذکر را می‌بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی‌نفع را در جلسه اول دادرسی نیز بر آن افزود. به‌علاوه ممکن است مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را تا پایان جلسه مزبور توسعه داد. با توجه به اشکالات وارد بر دو نظر نخست و مؤیدات نظر سوم، به نظر می‌رسد باید با رویه قضایی همراه شده، مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را دارای حقیقتی قانونی دانست که مقطع زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی را در بر می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Exact Legal Meaning of “Until the First Trial Session”

نویسندگان [English]

  • saeid Mohseni 1
  • Reza Maboudi Neyshabouri 2
  • sayyed jamalodin Mosavi Taghiabadi 3
1 Associate Professor of Law, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor of Law, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
In some statutes, the attainment of some rights and fulfillment of some duties are conditioned by the legal term of “until the first trial session”. The ambiguity of the mentioned term resulted in diverse interpretations. Although the beginning of the term is the presentation of the petition, but with respect to the end of the term there are three probabilities: it can be considered “before the beginning of the first trial session” and it can also be viewed as “the first action of the beneficiary in the first trial session” and the term can be extended to the “end of the first session” too. Owing to the difficulties of the first and second view and due to the reasons for the third view, it seems sensible to agree with the judicial precedent and consider the respite of the expression from the presentation of petition until the end of the first trial session.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Until the first trial session
  • until the end of first trial session
  • legal terms
  • judicial precedent
  • summary trial

منابع

ابدالی، مهرزاد(1385)، رویه و آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات نیک اندیش.

ابهری، حمید(1387)، «حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 1، صفحات 27-1.

افسران، قاسم(امیر) و علوی، سید ابوذر(1385)، آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران: انتشارات نگاه بینه.

باختر، سید احمد(1389)، آیین دادرسی مدنی جلسه اول دادرسی، تهران: انتشارات جنگل.

بازگیر، یدالله(1386)، تشریفات دادرسی مدنی در آینه آراء دیوان عالی کشور، رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آن‌ها، تهران: انتشارات فردوسی.

زراعت، عباس و مسجد سرائی، حمید(1380)، مبانی استنباط فقه و حقوق (اصول فقه 1)، تهران: انتشارات ققنوس.

زراعت، عباس(1385)، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، تهران: انتشارات خط سوم.

زراعت، عباس، استادی، مونا و فلاح نژاد، فاطمه(1389)، آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات دانش‌پذیر.

سریر، فرزانه(1388)، نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات مجد.

شمس،عبدالله(1386)، آیین دادرسی مدنی، ج 2، تهران: انتشارات دراک.

شمس،عبدالله(1387)، آیین دادرسی مدنی، ج 3، تهران: انتشارات دراک.

شمس،عبدالله(1391)، ادله اثبات دعوا، تهران: انتشارات دراک.

غفاری، جلیل(1386)، آیین دادرسی مدنی 2، بی‌جا: انتشارات دانشگاه پیام نور.

قافی، حسین و شریعتی فرانی، سعید(1390)، اصول فقه کاربردی، ج 1، قم و تهران: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت.

قلی زاده، احد(1382)، آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (3)، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.

کاتوزیان، ناصر(1387)، اثبات و دلیل اثبات، ج 1، تهران: انتشارات میزان.

متین دفتری، احمد(1388)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 1، تهران: انتشارات مجد.

مجموعه نشست‌های قضایی، مسائل آئین دادرسی مدنی، (1387)، ج 1، تهران: انتشارات جاودانه.

محمدی، ابوالحسن(1391)، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

مردانی، نادر و بهشتی، محمدجواد(1385)، آیین دادرسی مدنی، ج 2، تهران: انتشارات میزان.

مسیحی، مهرزاد(1387)، قانون آیین دادرسی مدنی در آئینه آراء قضایی و نظرات مشورتی، تهران: انتشارات خرسندی.

مهاجری، علی(1379)، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ج 1، تهران: انتشارات گنج دانش.

مهاجری، علی(1390)، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات فکرسازان.

مهاجری، علی(1386)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران: انتشارات فکرسازان.

میرزایی، علیرضا(1390)، محشی قانون آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات بهنامی.

نوبخت، حسین(1388)، شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی، تبریز: انتشارات فروزش.

واحدی، جواد(1376)، «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 38، صفحات 67-84.

واحدی، قدرت الله(1384)، آیین دادرسی مدنی، ج 2، تهران: انتشارات میزان.

واحدی، قدرت الله(1385)، بایسته‌های آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات میزان.

 

ب. عربی

مظفر، محمدرضا(بی‌تا)، أصول الفقه، ج 1، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

مظفر، محمدرضا(بی‌تا)، أصول الفقه، ج 3، قم: مؤسسه نشر اسلامی.