مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

چکیده

حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که بدون صرف آن، انجام داوری امکان‌پذیر نیست. اگرچه در مقایسه با دادرسی قضائی، داوری اختلافات عموماً کم‌هزینه‌تر است؛ اما در برخی دعاوی، نظر به میزان خواسته و گستردگی اختلاف، چه بسا هزینه داوری چندین برابر دادرسی باشد. مهم آن استکه رفع اختلاف از طریق این راهکار برای طرفین دارای توجیه اقتصادی باشد تا استفاده از این شیوه ترجیح داده شود. به همین منظور لازم است انواع هزینه‌های قابل مطالبه مشخص شده و نحوه محاسبه آن ضابطه‌مند گردد تا برای هر یک از طرفین اختلاف قابل پیش‌بینی باشد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن بیان مفهوم و انواع هزینه‌های داوری، نحوه تسهیم هزینه‌ها بین طرفین اختلاف تبیین شده و به این سؤال مهم پاسخ داده شود که چنانچه یکی از طرفین اختلاف از پرداخت سهم خود از هزینه‌ها خودداری کند، سرنوشت داوری چه خواهد شد؟
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Problem of Costs in International Commercial Arbitrations

نویسنده [English]

  • Ali Rezayi
Assistant Professor at Faculty of Law & Political Science , Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Settlement of international commercial disputes requires pay costs that without them, the arbitration is impossible. Although compared with judicial proceedings, arbitration disputes generally less costly, however, in some disputes in terms of the amount requested and the extent of the dispute, perhaps the costs of arbitration is several times more than litigation. What is important for the parties to resolve disputes through this mechanism are economically feasible to use this method is preferred. For this purpose it is necessary to defined all kind of costs and its assessment be regulated, until it is predictable for each of the parties. In this study, we have tried to explain the concept and types of arbitration costs, the allocation of costs between the parties and the important question to be answered, that if one of the parties refuses to pay his share of the cost, what will be the fate of arbitration?
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fee and Expenses
  • Allocation of Costs
  • Security for Costs
  • Non-payment of Costs

منابع

الف. فارسی

آئین‌نامه حق‌الزحمه داوری «تاریخ تصویب: 20/9/1380» «تاریخ انتشار: روزنامه رسمی شماره 16563- 15/10/1380» مصوب رئیس قوه قضائیه.

جنیدی، لعیا و حق پرست، رضا(1393)، «خلأهای قانون آئین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور»، مجله حقوق خصوصی، دوره 11، شماره 2، صفحات 411-435.

شمس، عبدالله(1387)، آئین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد سوم، تهران: انتشارات دراک.

شیروی، عبدالحسین(1391)، داوری تجاری بین‌المللی، تهران: سمت.

محبی، محسن(1378)، «نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی»، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 24، صفحات 29-104.

محبی، محسن و کاویار، حسین(1393)، مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین‌المللی، تهران: خرسند.

قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376

قانون مدنی

«قواعد داوری مرکز داوری منطقه‌ای تهران»(1386)، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 36، صفحات 356-329.

«قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران»(1390)، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران، تهران: شهر دانش.

متین، احمد(1381)، م‍ج‍م‍وع‍هروی‍هق‍ض‍ائ‍یق‍س‍م‍تح‍ق‍وق‍ی، تهران: رهام.

مجموعه نظرات حقوقی اداره کل حقوقی ریاست جمهوری سال 1368 (1375)، تهران: اداره کل قوانین و مقررات کشور.

نیکبخت، حمیدرضا(1388)، داوری تجاری بین‌المللی «آئین داوری»، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

 

ب. انگلیسی

ADC Affiliate Ltd. and ADC & ADMC Mgmt. Ltd. v. The Republic of Hungary, ICSID Case No.ARB/03/16, Award, (Oct. 2, 2006).

American Arbitration Association (AAA), Commercial Arbitration Rules.

Bahmaei, Mohammad Ali (2002), L’intervention du juge etatique des mesures provisoires et conservatoires en presence d’une convention d’arbitrage: Droits francies, anglais et Suiss, LGDJ, Paris.

Bennett, Steven C. (2013), “What To Do When a Party Fails To Pay Its Portion of Arbitration Fees”, The Practical Lawyer, pp. 57-59.

Brady v. Williams Cap.Group, L.P., 64 A.D.3d 127 (N.Y. App. Div. 2009).

Brown, David (2014), “What Steps Should Arbitrators Take to Limit the Cost of Arbitration?” Journal of International Arbitration, Vol. 31, Issue 4, pp. 499–505.

Buhler, Micha (2004), “Awarding Costs in International Commercial Arbitration: an Overview”, ASA Bulletin, Vol. 2, pp. 249–261.

CDC Group plc v. Republic of the Seychelles, ICSID Case No. ARB/02/14, Decision of the Ad HocCommittee on the Application for Annulment of the Republic of the Seychelles, (June 29, 2005).

Dealer Computer Service, Inc. v. Old Colony Motors, Inc, 558 F.3d 884, 887-88 (5th Cir. 2009).

DeWitt, Richard and DeWitt, Rick (2010), “No Pay No Play: How to Solve the Non-Paying Party Problem in Arbitration”, AAA Handbook on Arbitration Practice, Chapter 28.

EDF (Services) Ltd. v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/13, Award, para. 327 (Oct. 8, 2009).

Eiseman, Neal M. & Farkas, Brian (2015), “Stiffing the Arbitrators: The Problem of Nonpayment in Commercial Arbitration”, Harvard Negotiation Law Review, pp. 1-20.

English Arbitration Act 1996.

Europe Cement Investment & Trade S.A. v. Republic of Turkey, ICSID Case No. RB (AF)/07/2, Award, (Aug. 13, 2009).

Flannery, Louis & Garel, Benjamin (2013), “Arbitration costs compared: the sequel, Global Arbitration Review,” pp. 1-19.

Franck, Susan D. (2011), “Rationalizing Costs in Investment Treaty Arbitration”, Washington University Law Review, Volume 88, Issue 4, pp. 769-852.

ICC Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration, CMS Guide to Arbitration, Vol. II, Appendix 4.3, 2012, pp. 537-562.

ICSID Arbitration Rule 1984.

Juiceme LLC v. Booster Juice LP, 730 F. Supp. 2 d 1276, 1283 (D. Or.2010).

Kirtley, William &Wietrzykowski, Koralie (2013), Should an Arbitral Tribunal Order Security for Costs When an Impecunious Claimant Is Relying upon Third-Party Funding?’ Journal of International Arbitration, Vol. 30, No. 1.

Kreindler, Richard H. (2006), “Best Practices in International Arbitration”, ASA Conference -- Zurich, pp. 1-19.

Lifescan, Inc. v. Premier Diabetic Service, Inc., 363 F. 3d 1010, 1012-13 (9th Cir. 2004).

Marinello, Mitchella L. & Schwartz, Alison T. (2012), “What to Do When a Party Refuses to Pay Its Share of arbitration Coats”, Dispute Resolution Magazine, pp. 29-31.

Phoenix Action, Ltd. v. The Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, Award, (Apr. 15, 2009).

Reed, Lucy, Paulsson, Jan, Blackaby, Nigel (2010), Guide to ICSID Arbitration, Kluwer Law International.

Rosell, José (2011), “Arbitration Costs as Relief and/or Damages”, Journal of International Arbitration, Vol. 28, Issue. 2, pp. 115-126.

Sink v. Aden Enterprises, Inc., 352 f.3d 1197, 1199 (9th Cir. 2003).

Smith, David (2011), “Shifting Sands: Cost-and-Fee Allocation in International Investment Arbitration”, Virginia Journal of International Law, Vol. 51, Issue. 3, pp. 749-784.

Telenor Mobile Communications A.S. v. The Republic of Hungary, ICSID Case No. ARB/04/15, Award, (Sept. 13, 2006).

The Federal Arbitration Act.

UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010).

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 1985.

Williams v. Tully, No. C-02-05687, 2005 WL 645943, at 6-7 (N.D. Cal. Mar. 18, 2005).