مسئولیت مدنی ناشی از حمل و نقل پسماندهای خطرناک در کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی 1999

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
حمل مواد خطرناک، مستلزم ایجاد محیط خطرناک بوده و گاهی سبب ورود خسارات غیر قابل جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر سوق داده تا رژیم خاصی برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا مبدل به مسئولیت محض شده، و از منظر تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت‌های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل زیان بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می‌سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند «اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره‌بردار» از جنبه فراملی نیز در برخی از کنوانسیون‌ها مانند کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی دارند که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil Liability Resulting From Transportation and Disposal of Hazardous Wastes

نویسندگان [English]

  • Alireza Yazdanian 1
  • Farnaz Bateni 2
1 Associate Professor in Private Law, Isfahan University, Isfahan, Iran.
2 M.A in Private Law, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Transportation of hazardous materials always causes a dangerous environmentand in some cases leads to incompensabledamage. Because of this fact, the specialists of civil liability concerned with the importance of the determination of a specific regime of civil liability. With regard to civil liability arising from transportation of hazardous materials, not only the regime of   civil liability has changed into the strict liability but also the new rules concerning the determination of liable person have been emerged.
Contrary to the general rules of traditional regime of civil liability in which this is the wrongful act of the wrongdoer that engages the civil liability, in the context of civil liability arising from transportation of hazardous materials the specific principles such as   the principle of “channeling of liability to Operator” plays an important role.
From the perspective of international law, some conventions such as the Basel convention 1989 and its protocol relating to civil liability have tendency to establish the specific regime of civil liability.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazardous Wastes
  • Strict Liability
  • Operator
  • 1989 Basel Convention
  • 1999 Civil Liability protocol

منابع

الف. فارسی

بادینی، حسن. (1383). «هدف مسئولیت مدنی». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.6. 113- 55.

تکدستان، افشین، پازکی، مریم. جعفرزاده، نعمت الله. (1387). «مقررات و استانداردهای زیست محیطی در ارتباط با بسته بندی، جمع آوری و حمل و نقل و دفع پسماندهای هسته‌ای به محیط زیست (آب و خاک و هوا)». اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن. 14- 1.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1378). حقوق تعهدات. چ 3. تهران: انتشارات گنج دانش.

خدمتگزار، محسن. (1389). تعهد ایمنی در قراردادها. چ 1. تهران: انتشارات جنگل جاودانه.

رئیسی، لیلا. (1389). «بررسی تحولات مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی با توجه به کنوانسیون بازل». انسان و محیط زیست. 13. 62- 55.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1384). حقوق بین‌الملل عمومی. چ 22. تهران: انتشارات گنج دانش.

فرج دنیوی، حسن. (1387). «مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تأکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383)». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دوره 38. 1. 178- 165.

نوری سپهر، محمد، (1386)، «مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی»، سومین همایش ملی مدیریت پسماند. 500- 489.

هاشمی زاده. علیرضا. (1378). «مبانی مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا مقررات لاهه مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی». فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق. 9. 179- 161.

 

ب. لاتین:

Alberini,. Anna,. Austin, David H, (1998) Strict Liability as a Deterrent in Toxic Waste Management: Empirical Evidence from Accident and Spill Data, Resources for the future, Discussion Paper 98-16

Brenton, Tony. (1994) The Greening of Machiavelli: The Evolution of International Environmental Politics, London: Earthscan. Royal Institude of International Affairs.

Choksi, Sejal. (2001) The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal: 1999 Protocol on Liability and Compensation,Ecology Law Quarterly, Vol 28, Issue 2

Clapp, Jennifer. (2001) Toxic Exports: The Transfer of Hazardous Wastes from Rich to Poor Countreis, Cornell University Prerss, London

Gaba, Jeffrey M. (2012) Exporting Waste: Regulation of The Export of Hazardous Wastes from The United States, WM & Mary Envtl L & Pol’y Rev, Vol, 36,405

Gwam, Cyril Uchenne. (2004) Travaux Preparatoires of The Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their Disposal. 18 J Nat Resources and Envtl L 1

Handl,Gunther, And E lutz,robert. (1989) An International Policy Perspective on the Trade of Hazardous Materials and Technologies, 30 Harvard International Law Journal,362

Huntoon, Barbara D, (1989) Emerging Controls on Transfer of Hazardous Waste to Developing Countries, 21 Law and Policy in International Business

Instruction Manual for the Implementation of The Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal. Adopted by decision IV/7 of the fourth session of the Open-ended working group on behalf of the Conference of the Parties to the Basel Convention on the Control of Tranboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal Pursuant to Decision VII/28, 2011

Jay Aulston, Nicholas, (2013) International Hazardous Waste Trade, Human and Environmental Health Impacts, Published in http://www.academia.edu/688422/International_Hazardous_Waste_Trade.

Krueger, Jonathan, (1999) International Trade and the Basel Convention, The Royal Institute of International Affairs, London.

Kummer, Katharina, (1995) International Management of Hazardous Wastes: the Basel Convention and Related Legal Rrules, Oxford: Clarendon Press (Oxford Monographs in International Law),No 19

Nijar, Gurdial Singh. (2000) Developing A Liability and Redress Resime Under the Cartagena Protocol on Biosafety for Damage Resulting from the Transboundary Movements of Genetically Modified Organisms, Inst for Agriculture and Trade Policy

Orellana, Marcos A. Azoulay, David. Heineken,hana, Corbetta, serena (2011) Shipbreaking and the Basel Convention: Analysis of the Level of Control Established Under the Hong Kong Convention. The Center of International Environmental Law (CIEL)

Parrish, Austen L(2005) Sovereignty’s Continuing Importance? Traces of Trail Smelter in the International Law Governing Hazardous Waste Transport, in Transboundry Harms in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration (Rebecca Bratspies & Russell Miller eds, Forthcoming 2005/06).

Pratt. Laura A, W, (2011) Decreasing Dirty Dumping? A Reevaluation of Toxic Waste Colonialism and the Global Management of Transboundary Hazardous Wast, William & Mary Environmental Law and Policy Review, Volume 35, Issue 2

Rodiere,Rene (1978) la Responsabilite Du Transporteur Maritime Suivant Le Regles De Hamburg,D,M, F, No 356

Rutinwa, Bonaventure (1997) Liability and Compensation for Injurious Consequences of the Transboundary Movement of Hazardous Wastes, Review of European Community and International Environmental Law, Volume 6, Issue 1

Sands, Philippe, (2004) Principles of International Environmental Law 237, 2d ed

Schneider, William (1996) The Basel Convention Ban on Hazardous Waste Exports: Paradigm of Efficacy or Exercise in Fultility? 20 Suffolk Transnat l, L,Rev.

Sean D, Murphy, (1994) Prospective Liability Regimes for the Transboundary Movement of Hazardous Wastes, The American Journal of International Law, Volume 88, No 24

Sende. Marthe. (2010). Toxic Terrorism:A Crisis in Global Waste Trading. Anamesa. Journal New York University. Vol 30.

Sonak, Sangeeta, Sonak, Mahesh, Giriyan, Asha, (2008) Shipping Hazardous Waste: Implications for Economically Developing Countries, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Volume 8, Number 2

Tietenberg, Tom H, (1989) Indivisible toxic torts: the economics and joint and several liability, Land economics, Volume 65, No 4

Tiptira Rammaniya (2010) Extended Producer Responsibility (EPR): an Alternative Solution to Regulate the International Electronic Waste Trade, Theses and Dissertations, Paper 21, Submitted to the Golden Gate University School of Law, Department of International Legal Studies, in Fulfillment of the Requirement for the Conferment of the Degree of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) San Francisco, California

Vu, Hao-Nhien Q, (1994) The Law of Treaties and the Export of Hazardous Waste, the UCLA Journal of Environmental Law and Policy, Volume 12