مطالعه میزان رعایت حق مؤلف (کپی رایت)در گستره فعالیتهای علمی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

3 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر حاصل نتایج بخشی از پژوهش انجام شده به منظور بررسی نظرات افراد مختلف درباره رعایت حق مؤلف در ایران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه در سطح شهر مشهد و گروه بحث الکترونیک در سطح ایران گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 84 نفر دانشجو، 66 نفر استادان دانشگاه‌ها، 30 نفر طلبه‌ها و 26 نفر متفرقه و جمعاً 206 نفر از گروه‌های فوق الاشاره است گروه‌های مختلف نمونه پژوهشی اعلام داشته‌اند که عدم رعایت حق مؤلف در ایران در رشد اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور تأثیر دارد. نمونه پژوهش با درصد نسبتاً بالایی اعلام داشته‌اند که سرقت ادبی همانند سرقت مادی است.بیش از 21% از پاسخگویان اعلام داشته‌اند که به میزان کم و بسیار کم از تکثیر غیرمجاز احساس گناه می‌کنند. بیش از 50% از پاسخگویان براین عقیده هستند که قانون حق مؤلف در ایران به خوبی اجرا نمی‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on the Level of Copyright Compliance in the Scope of Iran’s Scientific Productions

نویسندگان [English]

  • Hadi Sharif Moghadam 1
  • Sina Roohollahi 2
  • Salome Sharif Moghadam 3
1 Associate Professor in Information Science, Payam Noor University, Mashad, Iran.
2 M.A Student in Private Law
3 M.A in Criminal Law and Criminology, Allame Tabatabaee University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
This work is the result of a research study,regarding the viewpoints of people on copyright in Iran. The data iscollectedthrough questionnaire in Mashhad and an electronic discussion group throughout Iran. The sampling societycontains 84 students, 66 university professors, 30 clergy students, and 26 others, which the total number is 206. Almost most of the specimen declared that non-compliance with copyright in Iran affects economic, cultural and scientific growth. Almost 3.5 out of 5 of the respondents believe that plagiarism is the same as theft. More than 21% of the respondents have announced that they felt guilty about unauthorizedcopying of books. More than 50% of the respondents believe that copyright law is not fully implemented in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copyright
  • Moralrights
  • Intellectual Property
  • International Conventions.  

منابع

امامی، اسدالله (1386). حقوق مالکیت معنوی. جلد اول، تهران: نشر میزان.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387). ترمینولوژی حقوق. تهران: نشر گنج دانش.

رئیسی، لیلا (1388). نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت معنوی. تهران: انتشارات جنگل.

زرکلام، ستار (1387). حقوق مالکیت ادبی و هنری. تهران: انتشارات سمت.

صفایی، سید حسین (تابستان 1350). «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان». نشریه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

صفایی، سید حسین (زمستان 1387). اشخاص و اموال. تهران: نشر میزان.

کاتوزیان، ناصر (1387). اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان.

میر حسینی، سید حسن (1385). فرهنگ حقوق مالکیت معنوی. جلد دوم، تهران: نشر میزان.