ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک‌های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش‌های علمی و عملی مختلفی مواجه شده‌اند. این ابهام‌ها، استنباط‌های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنابراین ایجاب می‌نمود قانون‌گذار با دقت بیشتری به وضع مقررات مربوط می‌پرداخت. در این مقاله کوشش شده است، ضمن تبیین چرایی تفکیک بین انواع جرائم متعدد ارتکابی و نیز مفهوم مجازات اشد، به تشریح دقیق نحوه تعیین و اجرای مجازات در فرض تعدد مادی جرائم تعزیری پرداخته‌شده و در نهایت، امکان بهره‌گیری قضات از نهادهای مفید و اصلاح‌گرایانه قانونی همچون تخفیف و تعلیق مجازات و... تحت شرایطی مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of multiplicity in Taziri crimes in the Islamic Penal Code 1392

نویسندگان [English]

  • Fazlollah Forughi 1
  • Reza Rahimian 2
1 Assistant Professor of criminal Law and criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Judicial Sciences and Administrative Services University Tehran, Iran.
چکیده [English]

By enforcing the Islamic Penal Code in 1392 ، the judges and lawyers with the different kinds of practical and theoretical challenges Including how determine and enforce different interpretations of legal provisions relating followed. in construing the legislations about actual multiplicity by the change the criteria of sentencing The quantity (number of) criminal behavior committed, which faced the accused rights with wastage in judicial practice and procedure. The legislator should note the Sections exactly, which in it’s result, the sentencing process would be more accurate. It is tried in this article, while explaining the concept of the most severe punishment, to explain how to determine the exact number of materialistic and execution of punishment in case of offenses committed and investigated the possibility of using judges from the institutions such as discount legal useful Suspension of penalty, delayed sentences and ... in case of plurality of crimes, under conditions acceptable to be supported.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiplicity of crimes
  • Aggravating the punishment
  • Actual multiplicity of crimes
  • Taziri crimes
  • Most aggravated punishmen

منابع

ابراهیمی، شهرام و ایزدی، عبدالله (1392)،"مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاحی خارج از محیط کیفری ایران و کانادا، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هفتم، شماره 84.

احمدی، ابراهیم (1391)، "فلسفه تشریع جرائم حدی"، مجله دادرسی، شماره 95.

الهام، غلامحسین (1376)،"مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم"، تهران: نشر بشری.

الهام، غلامحسین و برهانی، محسن (1392)، "درآمدی بر حقوق جزای عمومی"، تهران: نشر میزان.

پاکنده، نصرت اله و باقرزاده، داود (1391)،"تعدد جرم"، مجله اصلاح و تربیت، سال دهم، شماره 129

الف: پوربافرانی، حسن (1384)، "تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران"، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه حقوق.

ب: پوربافرانی، حسن (1384)، "نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران"، نامه مفید، شماره 49.

پیمانی، ضیاءالدین (1374)،"بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم"، قم: مجتمع آموزش عالی قم

جوانمرد، بهروز و نوروزی، نادر (1388)، "بررسی جرائم خرد در حقوق کیفری ایران"، مجله حقوقی دادگستری، شماره 67.

حاجی­تبار فیروزجایی، حسن (1387)، "جایگاه جایگزین‌های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، (حال و آینده)"، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.

حبیب زاده محمدجعفر و رحمانیان، حامد (1392)، "معیار تفکیک حدود غیر مذکور از تعزیرات منصوص در قانون مجازات اسلامی 1392"، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و هفتم، شماره 84.

حبیب زاده، محمدجعفر و هوشیار، مهدی (1389)،" تناسب جرم با مجازات از منظر تئوری­های توزیع مجازات"، مجله تعالی حقوق، شماره 5

رایجیان اصلی، مهرداد (1382)، "تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری‌های آن"، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 28 و 29.

رستمی غازانی، امید (1390)،"آیین دادرسی تعدد جرم"، مجله پیام آموزش (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)، شماره 52.

زراعت، عباس (1392)، "تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه"، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، شماره 3.

شکری، رضا و سیروس، قادر (1386)، "قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی"،  تهران: نشر مهاجر.

طاهری نسب، سیدیزداله (1381)، "تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا"، تهران: نشر دانشور.

عابد، رسول (1391)، "ضابطه برای اختلاف جرائم در اعمال قاعده تعدد مادی جرم"، مجله پیام آموزش (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه)، سال دهم، شماره 55.

عباسی، اصغر (1393)، "نقدی بر مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392"، فصلنامه تعالی حقوق، شماره 7.

عوده، عبدالقادر (1379)، "حقوق جنایی اسلامی (با تعلیقات مرحوم سیداسماعیل صدر)"، ترجمه اکبر غفوری، جلد اول، مشهد: موسسه آستان قدس رضوی.

فتحی، محمدجواد (1379)، "بررسی انتقادی کیفیات مشدده عمومی در قانون مجازات اسلامی"، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 7 و 8.

فروغی، فضل اله (1381)،"جرائم قابل گذشت در حقوق ایران"، نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 21، شماره 2.

قیاسی، جلال‌الدین (1388)، "بررسی وحدت یا تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه"، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 20.

کشاورز، بهمن (1378)، "مجموعه محشای قانون تعزیرات"، تهران: انتشارات گنج دانش.

گلدوزیان، ایرج (1384)، "محشای قانون مجازات اسلامی"، تهران: انتشارات مجد.

میرمحمدصادقی، حسین (1392)، "جرائم علیه اموال و مالکیت"، تهران: نشر میزان.

نجفی، محمدحسن (1404 ه.ق)، "جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام"، ج.41، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید (1390)، "دانشنامه جرم‌شناسی"، تهران: انتشارات گنج دانش.

نوربها، رضا (1386)، "زمینه حقوق جزای عمومی"، تهران: انتشارات گنج دانش.