ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

احتمال پیمان‌شکنی از سوی هر طرف قرارداد وجود دارد. این احتمال اندک اگر متعارف باشد، اهمیتی ندارد. اگر احتمال مزبور قوت بگیرد و دلایلی برای رخداد آن در آینده موجود باشد، حقوق نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند. اگر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشد، موجب خیار است؛ اما اگر اوضاع به گونه‌ای نباشد که کاملاً آشکار نماید متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آیندة خود پایبند نخواهد بود یا به گونه‌ای باشد که متعهدٌله نتواند قطعی بودن نقض تعهدات را پیش از فرارسیدن موعد آن اثبات کند، درجة اطمینان از پیمان‌شکنی آینده برای فسخ قرارداد کافی نیست، ولی نظر به اینکه بیم ورود زیان به طرف دیگر وجود دارد، تعلیق انجام تعهدات متقابل و مطالبة تضمین مناسب پیش‌بینی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Sanction of The Probability of Breach of Contract in IRAN, and Common Law

نویسندگان [English]

  • Habib TalebAhmadi 1
  • Abas Kazemi Najafabadi 2
1 Assistant Professor of Shiraz University
2 Assistant Professor of Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Breach of contract by parties is probable. If this probability is reasonable, so it is venial. If that probability invigorates and there are reasons for its occurrence in the future, law can not be indifferent. If the most likely suspect is in breach of contract, it will cause the right for revocation. But if the situation is not so obvious that obligor will not adhere to his future contractual obligations, or is such that promisee can not be definitively prove a breach of its obligations before the arrival date, then the degree of ensure about future breach, is not sufficient for termination of contract, but because of avoiding the loss of the other party, suspension of performance of the reciprocal obligations and request for adequate assurance, would be foreseen.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anticipatory Breach
  • Breach of Contract
  • Suspension of Performance
  • Assurance for Performance

منابع

الف. فارسی

اسکینی، ربیعا(1373)، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

اسکینی، ربیعا(1375)،حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

اسکینی، ربیعا(1375)، حقوق تجارت: شرکت‌های تجاری، جلد اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

امینی، منصور(1390)، همایون مافی و حسین اعظمی چهار برج، «بررسی حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان1390

جمعی از نویسندگان (1374)، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، جلد سوم، ترجمه مهراب داراب پور، تهران: کتابخانه گنج دانش

حبیبا، سعید و عباس کاظمی نجف‌آبادی(1390)، «قاعده نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات - مروری گذرا بر چگونگی شکل‌گیری قاعده نقض پیش از موعد»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 3، پاییز 1390.

شهیدی، مهدی(1377)، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، تهران: نشر میزان

صفایی، حسین(1382)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، تهران: نشر میزان

صفایی، حسین و دیگران(1384)، حقوق بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

صقری، محمد(1376)، حقوق بازرگانی «ورشکستگی»، تهران: شرکت سهامی انتشار

طالب‌احمدی، حبیب(1378)، «مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت»، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره 29-28، پائیز – زمستان 1378.

طالب‌احمدی، حبیب(1383)، «معاملات قابل ابطال در حقوق ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 43، تابستان 1382.

طالب‌احمدی، حبیب(1383)،«خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی»، نامه مفید، شماره 43، مرداد و شهریور 1383.

قاسمی‌حامد، عباس(1387)، حقوق مدنی: شرایط اساسی شکل‌گیری قرارداد، تهران: انتشارات دراک

قائم‌مقام فراهانی، محمدحسین(1375)، حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه، تهران: نشر دادگستر

کاتوزیان، ناصر(1366)،حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، تهران: انتشارات به نشر

کاتوزیان، ناصر(1374)، نظریه عمومی تعهدات، تهران: مؤسسه نشر یلدا

نیک‌بخت، حمیدرضا؛ کاظمی نجف‌آبادی، عباس(1390)، «مبانی قاعده نقض قابل پیش‌بینی»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامه شماره 6، پاییز 1390.

واحدی، جواد(1378)، قانون تعهدات سوئیس، تهران: نشر میزان

 

ب. لاتین

Crespi, Cregory S.(1993), "The Addequate Assurances Doctrine After U.C.C.§ 2–609: A Test of the Efficiency of the Common Law", Villanova Law Review, vol. 38, 1993.

Carter, John W.(1991), Breach of Contract, Law Book Co Ltd, Sydney, and Sweet & Maxwell, London, 2nd ed, 1991.

DeNooyer, Dena(1999), "Remedying Anticipatory Repudiation: Past, Present, and Future?", S. M. U. Law Review, vol. 52, Fall 1999.

Garvin, Larry T.(1998), "Adequate Assurance of Performance: Of Risk, Duress, and Cognition", University of Colorado law Review, vol. 69, 1998.

Moses, Paul A.(1900-1901), "The Doctrine of Anticipatory Breach of Contracts: Theoretically and Historically Considered", North Carolina Law Journal, vol.1, 1900-1901.

Robertson, R. J.(1988-89), "The Right to Demand Adequate Assurance of Due Perfomance: Uniform Commercial Code Sect. 2–609 and Restatement (Second) of Contracts Sect. 251", Drahe Law Review, 1988–89.

Rowley, Keith A.(2001), "A Brief History of Anticipatory Repudiation in American Contract Law", 69 University of Cincinnati Law Review, Winter 2001, available at: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/rowley.html>.