تقابل جرم و توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2015.3499

چکیده

چکیده
میزان کنترل جرم و خشونت در دستیابی به اهداف توسعه‌ای تأثیرگذار است و امروزه با تأکید بر تقابل این دو عرصه، توجه هم‌زمان به آن‌ها در طراحی برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست جنایی اثربخش دانسته می­شود؛ به‌گونه‌ای که در یک‌سوی تقابل، جرم با تضعیف شاخص‌های سرمایه­های اجتماعی و انسانی، اقتصاد و حاکمیت مردمی، آهنگ توسعۀ پایدار را کند می‌سازد و در سوی دیگر، ارزیابی هم‌بستگی شاخص‌های توسعه‌ایـ ــ به‌ویژه شاخص‌های اقتصادی ـــ با آمارهای جنایی، حاکی از رابطه معنادار میان این دو متغیر است. در این میان، درک تقابل و همبستگی دو عرصه جنایی و توسعه‌ای، در دهه پیشرفت و عدالت در ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و هماهنگ‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های جنایی را ضروری می‌انگارد. این مقاله، با بررسی تأثیر جرم بر شاخص‌های توسعه‌یافتگی، و تأثیر شاخص‌های توسعه‌ای بر جرم (با تأکید بر شاخص‌های اقتصادی)، تقابل جرم و توسعه را نتیجه‌گیری کرده و توجه به این موضوع را در کشورهای در حال توسعه - از جمله ایران- ضروری می‌شمارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction between Crime and Development

چکیده [English]

Nowadays crime and violence control has a significant effect to achieve the developmental goals and policies, and in international instruments, the importance of interaction between crime and development is considered as an essential element in designing the developmental programs and criminal policies. On the one hand, weakening the features of social and human capitals, economy and business, as well as the popular sovereign, crime impedes process of sustainable development. On the other hand, the correlation between developmental standards, including economic ones, and criminal statistics indicates the interaction between crime and development as two main variables. As understanding, this relation in decade of development and justice in Iran has a particular importance, the present article explores effects of crime on developmental standards and effects of developmental standards on crime, and concludes that the interaction between these variables should be considered in developing countries particularly in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime
  • development
  • criminal policy
  • social-human capital
  • economy

منابع

الف. فارسی

پاول دولان و تساپیز گود (1390)، «برآورد هزینه­های اقتصادی و اجتماعی ترس از جرم»، ترجمه بهروز جوانمرد، تعالی حقوق، 13 و 14: 200-191.

جلالی، محسن، (1385)، «تجزیه ضریب جینی و کشش درآمدی آن در ایران»، تهران، نشریه روند، 48: 42-25.

جلالی فراهانی، امیرحسین (1390). چکیده سخنرانی­های همایش آمار جنایی، تهران: اداره آمار و پردازش اطلاعات مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی قوه قضائیه.

چلبی، مسعود (1389). «تحلیل نظری منشأ و ارتباط هنجارهای اجتماعی و نابرابری­ها»، تهران: فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری، 59: 26-1.

چلبی، مسعود و مبارکی، محمد (1384). «تحلیل رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و جرم»، تهران، مجله جامعه­شناسی ایران، 2: 44-3.

دکسری، والتر اس (1392). جرم­شناسی انتقادی معاصر، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی و حمیدرضا دانش ناری، تهران: انتشارات دادگستر.

راب وایت، فیونا هین، (1392). جرم و جرم­شناسی، ترجمه علی سلیمی، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

سلیمی، صادق (1382). «جنایت سازمان یافته­ی فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن»، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، 29: 212-169.

شلالوند، عبدالعلی (1377). «تأملی ریشه نگر در موج جهانی مبارزه با فساد و اختلاس، اختلاس و فساد اداری؛ آفت توسعه، مجله مجلس و پژوهش، 25:150-131.

صادقی، حسین، شقاقی شهری، وحید، اصغر پور، حسین (1384). «تحلیل عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر جرم در ایران»، تهران: مجله تحقیقات اقتصادی، 68: 90-63.

غلامی، حسین (1392). «الگوها یا گونه­های عدالت کیفری اطفال»، مجله
آموزه­های حقوق کیفری
، مشهد، 6: 106-89.

کوتر، رابرت و یولین، تامس (1388)، حقوق و اقتصاد، ترجمه یدالله دادگر و حامد اخوان هزاوه، همدان: انتشارات نور علم.

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، تهران: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، (1389). مجموعه قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

مرکز آمار ایران، شاخص‌های بازارکاردرایران (سال‌های 1391- 1384)، (1392). تهران: دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین­الملل.

مهرگان، نادر و گرشاسبی فخر، سعید(1390)، «نابرابری درآمد و جرم در ایران»، تهران: فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال یازدهم، 4: 126-109.

نجفی ابرند آبادی، علی حسین (1390). مباحثی در علوم جنایی (مجموعه تقریرات)؛ به کوشش شهرام ابراهیمی، ویراست ششم. تهران: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ناشر: صاحب اثر.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1390). جرم­شناسی در آغازه­ی هزاره سوم، (دیباچه)، در: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دانشنامه جرم­شناسی، تهران: انتشارات گنج دانش.

 

ب.لاتین

Alessandra Heinemann and DorteVerner, (2006)."Crime and Violence in Development,A Literature Review of Latin America and the Caribbean,world Bank publication", available on: www-wds.Worldbank. Org/.../wps 4041.pdf

Kemshal, Hazel, Risks, (2008), "Rights and Justice: Understanding and Responding to Youth Risks", Youth justice, Vol. 8(1), SAGE Publications

Lappi- Seppala, Tapio (2007), Penal policy and Prisoner Rates in Scandinavia, in: Festschrift in Aimo Lahti, ed. by KimmoNuotion.

Ntuly, Themba Gilbert, (2000). Impact of Crime on social -economic development at Somopho, available on: www.krepublishers.com/.../JSSA.../pdf

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2005).Crime and development in Africa, United Nations Publication.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2007).crime and development in central America, United Nations Publication.

United Nations Office on Drugs and Crime and World Bank, (2007) Crime, Violence, and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the Caribbean,Report No. 37820, United Nations Publication.

Weiske, kialle E., (2007), Welfare states and crime Rate; An Analysis of the Impact of Welfare state inclusiveness on the production Of Youthe Crime Statictics, Doctoral Dissertation, Canada, Quebec & Ontario.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2012), Monitoring the Impact of Economic crisis on crime, United Nations Publication.