از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری (تسری تضمینات کیفری در «دادرسی منصفانه» به رسیدگی‌های شبه کیفری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می­تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره­مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به نظر می­رسد، دو ضرورت در مقابل یکدیگر قرار دارد که توجه صرف به یکی می­تواند رعایت دیگری را در معرض خطر قرار دهد. لذا در تعیین گستره «قلمرو کیفری» و تسری تضمینات کیفری در این رسیدگی­ها لازم است به ملاحظات و اقتضائات یاد شده توجه گردد؛ امری که می­تواند به مثابه جمع میان دو ضرورت مزبور، از طریق پیش­بینی معیارهای عینی، منطقی، و مبتنی بر حفظ تعادل در رعایت توامان ضرورتهای مورد اشاره، در تعیین مرزهای این قلمرو باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

From criminal Law to criminal matters

نویسنده [English]

  • Asadollah Yavari
Assistant Professor of shahid beheshti University
چکیده [English]

The application of penal guarantees before specialized administrative courts, as part of the right to a fair trial, could go against the fundaments and the practical and technical considerations of dejudicialisation current since this could lead to a kind rejudicialisation of the proceedings before these, non - judicial bodies called. Based on this observation that there are two opposing requirements, somehow, we should respect these two requirements so that the considerations of the two is added and followed a balanced way.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Law
  • criminal matters
  • penal guarantees
  • fair trial
  • dejudicialisation
  • administrative sanctions
  • disciplinary sanctions

منابع

الف. فارسی

- نجفی ابرند آبادی، علی حسین (1381)." نظام­های بزرگ سیاست جنایی، ج 1، تهران: نشر میزان.

- جوانمرد، بهروز(1386)." تضمین­های حقوق بشری یا اصول رسیدگی عادلانهدر تحقیقات مقدماتی". مجله دادرسی، 65.

- ضیایی­فر، محمدحسن (1386)." حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی؛ با تاکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر". نشریه حقوق اساسی، 8 :  433-417.

- فرح بخش، مجتبی (1385)." مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم". مجله حقوقی دادگستری، 57: 111.

- محسنی، حسن  (1387)." عدالت آیینی: پژوهشی پیرامون نظریه­های دادرسی عادلانه مدنی". فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) 1:  285 .

-مظاهری، امیرمسعود ( 1385)." مفهوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی". مجله حقوقی دادگستری، 57-56: 241.

- ناجی، مرتضی ( 1385)." بی طرفی در دادرسی کیفری".مجله حقوقی دادگستری، 57-56: 29.

- یاوری، اسدالله ( 1383)." حق برخورداری از دادرسی منصفانه". نشریه حقوق اساسی، 2.

- یاوری، اسدالله ( 1388)." رعایت اصل برائت در رسیدگی­های شبه قضایی در حقوق فرانسه، در پرتو کنوانسیون ارپایی حقوق بشر". مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی تهران، 49: 321.

 

ب. فرانسه

- Berger V., (2006) Jurisprudence de la Cour EDH, Siery, 10ème éd.

- Charrier J-L, (2005) Code de la Convention EDH, Litec.

- Cohen-Jonathan G., (1991) CEDH, Droits garantis, Droit à un procès équitable, J-Cl. Europe, fasc. 6521, n° 125.

- Delmas-Marty M. et Teitgen-Colly C., Punir sans juger ? Economica (1992).

- Delmas-Marty M., (1987) La matière pénale au sens de la CESDH comme flou du droit pénal, RSC, pp. 819-862, et p. 824.

- Ecochard B., (2003) Le sens européen de la notion de la matière pénale, in Sudre F. et Picheral C. (sous dir.), La diffusion du modèle européen du procès équitable, La documentation Française.

Gibault F., (2006) L’expertise en matière pénale et les droits de la défense (Communication de François Gibault prononcée en séance publique devant l’Académie des sciences morales et politiques le lundi 27 mars)http://www.canalacademie.com/L-expertise-en-matiere-penale-et.html.

- Guinchard S. et autres, (2006) Droit processuel, Dalloz., 3ème éd.

- Herzog-Evans M., (2004) Droit de la sanction pénitentiaire, Dalloz.

- Jacobs A., (2007) L’arrêt Cottin c/ Belgique ou l’irrésistible marche vers l’expertise contradictoire en matière pénale, RTDH, n° 69, p. 224.

- Jeuland E., (2003) Droit processuel, LGDJ.

- Labbée P.,  (1995) Introduction au droit processuel, Presses universitaires de Lille.

- Le Groupe de recherche des droits de l’homme et logique juridique (Institut de droit compare d’Université de Paris II- Section de science criminelle). (1987)La matière pénale au sens de la CEDH, flou du droit pénal, RSCDPC, pp. 819-862.

- Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, (2001) actes du Colloque 29-30 sept. 2000 (Bordeaux), Bruylant.

- Les nouveaux développements du procès équitable au sens de la Convention EDH (1996) Actes du Colloque du 22.3.1996 en  Grande Chambre de la Cour de Cassatio), Nemesis - Bruylant, p. 49.

- Lièvremont  Christophe., (2001) Le débat en droit processuel, Presses universitaire d’Aix- Marseille.

- Milano L., (2006) Le droit à un tribunal au sens de la Convention EDH, Dalloz.

- Moderne F., (1993) Sanctions administratives et justice constitutionnelle, Economica.

- Nenga Gamanda M., (2003) Le droit à un procès équitable, Bruylant.

- Pettiti L-E., Coussirat-Coustere V, Lambert P. (sous dir.), (1999) La Convention EDH, commentaire article par artice, Economica, 2è éd.

- Quilleré-Majzoub F., (1998) Le droit à un procès équitable, Thèse, Université Rennes I.

- Ranucci  J-F., (2002) Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 3ème éd.

- Rideau J. (sous dir.), (1998) Le droit au juge dans l’Union européenne, LGDJ.

- Soyer J-C et De Salvia M., (1995) Article 6, in Convention EDH, commentée article par article, Economica; p 225.

- Sudre F., (2004) Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 7ème éd.

- Sudre F.et autres, (2007) Les grands arrêts de la Cour EDH, PUF, 4ème éd.

-Tagaras H., (2001) La notion d’accusation en matière pénale et les droits de l’accusé, in  Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen, actes du Colloque 29-30 sept. 2000 (Bordeaux), Bruylant, p. 43.

-Yavari A., (2007) Le régime des sanctions administrative en droit français au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention EDH, Thèse de doctorat, Université de Nantes.