تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

چکیده

یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه‌ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می‌یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این‌گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه‌های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Determination of the of Applicable Law on Vacation of Commercial Places

نویسندگان [English]

  • Hamid Abhari 1
  • Reza Zareyi 2
1 Associate Professor of University of Mazandaran
2 Assistant Professor of Azad University, Shiraz branch
چکیده [English]

One of the processes of trial that has special importance in the judgment is the determination of Applicable Law. In the vacation of commercial places, even in presumption of lack of foreign factor, because of the different regulations in the Iranian law that all of them are valid, the determination of applicable law has more importance. This article tried  to suggest some solutions about applicable law in the all of cases of rental relationship that are facing to law silence or ambiguity with survey of different views and jurisprudence policy ,that is necessary of research in this topics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applicable law
  • Vacation
  • Commercial places
  • Lease
  • Rental relationship

منابع

حسینی، سید محمدرضا (1387). روابط موجر و مستأجر در رویه قضایی. تهران: انتشارات نگاه بینه.

روزنامه رسمی کشور، شماره 15392: 23.

زندی، محمدرضا (1388). رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، جلد پنجم. تهران: انتشارات جنگل.

 شمسی‌پور، غلامرضا (1388). حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت. قم: انتشارات بکا.

شهری، غلام‌رضا؛ خرازی، محمد (1381). مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در مسائل مدنی از سال 1363 تا 1380. تهران: انتشارات روزنامه رسمی.

شهیدی، مهدی (1389). حقوق مدنی (6). تهران: انتشارات مجد.

طاهر موسوی، یوسف (1387). حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر 1376. تهران: انتشارات مجد.

فخاری، امیرحسین (1374)‌. «مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 16 و 17، 37-64.

فلاح، محمدرضا (1388). ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر 1376. تهران: انتشارات جنگل.

کاتوزیان، ناصر (1387)، دوره عقود معین (1)، معاملات معوض عقود تملیکی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر (1385). دوره عقود معین (4). عقود اذنی- وثیقه‌های دین، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کشاورز، بهمن (1389). بررسی تحلیل قانون جدید روابط موجر و مستأجر 1376. تهران: انتشارات جنگل.

معاونت آموزش و تحقیقات علمی دادگستری کل استان تهران (1380). مجموعه دیدگاه‌های قضایی قضات دادگستری استان تهران. جلد دوم، تهران: انتشارات دادیار.

معاونت آموزش و تحقیقات علمی و قضایی دفتر مطالعات و تحقیقات کمیسیون امور قضایی و حقوقی (1377). مجموعه دیدگاه‌های قضایی قضات دادگستری استان تهران. تهران: انتشارات گنج دانش.

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه (1382). مجموعه نشست‌های قضایی (10)، مسائل آیین دادرسی مدنی (2). قم: انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه.

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه (1386). رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی حقوقی. جلد دهم، تهران: انتشارات جنگل.

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه (1378). مجموعه نشست‌های قضایی کل کشور، مسائل حقوق مدنی. جلد اول، تهران: انتشارات معاونت آموزش قوه قضاییه.

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه (1383). مجموعه نشست‌های قضایی (8)، مسائل قانون مدنی (2). قم: انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه.

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه (1387). مجموعه نشست‌های قضایی (16)، مسائل قانون مدنی (4). تهران: انتشارات جنگل.

مهرپور، حسین (1371). مجموعه نظریات شورای نگهبان. ج سوم، تهران: نشر کیهان.

نوین، پرویز؛ خواجه پیری، عباس (1382). حقوق مدنی (6). تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.