رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2015.3034

چکیده

مقتضیات زمان و ورود تکنولوژی، چالشهایی را در همه حوزه ها از جمله در نظام دادرسی، بوجود آورده است. یکی از این چالشها دادرسی الکترونیک می باشد که می تواند در موضوعاتی مانند شهادت الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی به اتهام و… مطرح گردد. در مقاله حاضر حوزه اخیر با رویکرد بررسی آراء و دکترین نظام کیفری کامن لا، نظرات فقهی و حقوق ایران مورد توجه بوده است. کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی ره آورد ظاهری ورود تکنولوژی در دادگاهها بوده که در برابر آن میزان تقابلش با اصول دادرسی، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر بویژه در زمینه رعایت شرط مواجهه چه در محدوده دادرسی مجازی یا در سایر محدوده ها حائز اهمیت است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The trial of defendant through video conferencing

چکیده [English]

Abstract
Intering technology, made some challenges in all areas of the justice system. One of these challenges is a remote procedure that can be used in areas such as remote testify, remote defendant and … In this paper, recent field survey approach doctrins of common law, Fegh and iranian law have been considered. reducing costs and expedition of process is the result of internig technology that is in front of these principles of proceeding. This paper particularly with regard to exposure confrontation clause is important in the area of virtual proceedings or in other areas.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Proceedings
  • Remote procedure
  • American and Iranian law
  • Principles of proceeding

منابع

الف. فارسی

آخوندی، محمد(1369). آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران:  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

آشوری، محمد(1376). عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات گنج دانش.

امیدی، جلیل(1383). دکتر آشوری و حقوق دفاعی متهم، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران: انتشارات سمت.

قرجه‌لو، علیرضا(1386)، پایان­نامه دکترای حقوق جزا و جرمشناسی با موضوع امارات و قرائن در حقوق کیفری ایران و انگلیس به راهنمایی دکتر حسین میرمحمدصادقی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

گلدوزیان، ایرج(1377)، بایسته­های حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان.

 

ب. عربی

طوسی، محمدبن حسن(1351)، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق: محمد باقر بهبودی: بی جا: مکتبه المرتضویه.

کلینی، محمدبن یعقوب (1367)، الکافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، الطبعه الثالثه، طهران: دارالکتاب الاسلامیه.

نجفی، محمد حسن (1398)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: شیخ عباس قوچانی، الطبعه السادسه، طهران: دارالکتب الاسلامیه.

 

ج. لاتین

Argyle (1988), Bodily communication, 2nd edition: Published in USA, Methuen & co.LTD.31-122

Bowen Poulin, Anne (2006-2007)," Strenthening the Criminal Defendant,s Right to Counsel", Cardozo Law Review. Vol 28: 1110-1152

Bowen Poulin, Anne (2003- 2004), "Criminal Justice and Videoconferencing Technology: Remote Defendant", Tulane Law Review. Vol 78: 151

Brian, Murray (2009-2010), "confronting religion: veiled Muslim witnesses and the confrontation clause",:Notre dame law review. vol 85: 1728-1729

David Blanck, Peter (1985-1986), "The Appearance of Justice: Judges  Verbal  and Nonverbal Behavior in Criminal Jury Trials", Stanford Law Review. Vol 38: 89

Friedman, Richard (2001- 2002),"Remote Testimony", University of Michigan Journal of Law Reform. Vol 35: 697

Gertner, nancy (2003 – 2004), "Videoconferencing: Learning Through Screens", William and Mary Bill of Rights Journal, vol 12: 786

Haas, Aron (2006-2007), "Videoconferencing in Immigration Proceeding", Pierce Law Review ,Vol 5: 70

Lederer, Feredric (1998- 1999),"The Road to the Virtual Courtroom?  A Consideration A Consideration of Today's  - and Tomorrow's – High- Technology Courtroom",  south Carolina law review. Vol 50: 801,803

Levan, Elizabeth (1984), "Nonverbal Communication in the Courtroom: Attorney Beware", Law & Psychology Review. Vol 8: 91,92,94

Olson, Christine (2007-2008), "Accusations from Abroad: Testimony of Unavailable Witnesses via Live Two-Way Videoconferencing does not Violate the Confrontation Clause of the Sixth Amendment", University of California Davis Law Review. Vol 41: 1677

Ponte, Lucille (2002- 2003), "The Michigan Cyber Court: a Bold Experiment in the Development of the First Public Virtual Courthouse", North Carolina Journal of Law & Technology. Vol 4: 61

 

Rocha, Michael (2006-2007), "Going too far in United States v. Yates: The Eleventh Circuit's Application of Maryland v. Craig to Tow-Way Videoconferencing", Stetson Law Review. Vol 36: 372

Riehl, Ryan (2004), Double Talking the Right to Counsel, Wayne Law Review. Vol 50:1027

Shoretz, Rochelle (1995), "Let the Record Show: Modifying Appellate Review Procedures for Errors of Prejudicial, Nonverbal Communication by Trial Judges", Columbia Law Review. Vol 95: 1273

Treadway, Molly and Wiggins, Elizabeth (2006), "Videoconferencing in Criminal Proceedings: Legal and Empirical Issues and Direction for Research", Law and Policy. Vol 28: 215