جرایم ارتکابی در زندان ابوغریب از منظر حقوق بین الملل کیفری؛ مطالعه ی موردی جنایات شکنجه و خشونت جنسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2015.2993

چکیده

در پی اشغال عراق توسط نیروهای خارجی در سال 2003، زندان ابوغریب در نزدیکی بغداد به محلی برای نگهداری مخالفان و معترضان به اشغال تبدیل شد. در جریان نگهداری زندانیان در این زندان، بدرفتارهای بسیاری از سوی نظامیان آمریکایی که اداره­ی زندان را برعهده داشتند علیه آنان صورت گرفت. از آنجا که محاکمه و مجازات متهمان به جرایم   بین­المللی در گرو احراز وصف مجرمانه­ی اعمال ارتکابی بر­اساس قواعد حقوق بین­الملل کیفری است، در این پژوهش به بررسی بدرفتاری­های مسئولان اداره­ی زندان ابوغریب از منظر حقوق بین­الملل کیفری می­پردازیم. با بررسی جرایم ارتکابی صورت گرفته در این زندان اعم از     «خشونت­های جنسی» و «شکنجه» به این نتیجه رهنمون می­شویم که متهمان آمریکایی زندان ابوغریب مرتکب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» شده­اند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Committed Crimes in Abu Ghraib Prison from the Perspective of Criminal International law; A Case Study of Crimes of Torture and Sexual Violence

چکیده [English]

Following the occupation of Iraq by foreign troops in 2003, the Abu Ghraib jail near Baghdad, became a place for holding opponents and protesters to occupation. During keeping the prisoners in this prison, many abuses by the American military that was in charge of Bureau of Prisons occurred against the prisoners.
Because the trial and punish those accused of international crimes depends on specification criminal committed acts according to the rules of international criminal law, in this study, we review mistreated authorities of Abu Ghraib prison from the perspective of international law Criminal.
With study were done committed crimes in this Prison, including “sexual violence” and “torture” we conclude that U.S.accused of Abu Ghraib prison committed crimes against humanity and war crimes.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu Ghraib prison
  • Sexual violence
  • Torture
  • Crimes against humanity
  • War crimes

الف. فارسی

اردبیلی، محمد علی،(1370) «شکنجه»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 9، 216 -179.

حبیبی، همایون، (1383) «بررسی محکمه صدام از دیدگاه حقوق بین الملل»، مجله‌ی پژوهش حقوق و سیاست، شماره 10، 121-97.

خاک، روناک،(1387)جرم­انگاری خشونت جنسی در حقوق بین­الملل کیفری»، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 39، سال25، 146-101.

رنجبریان، امیرحسین،(1387) «پویایی حقوق بین­الملل و پایایی شکنجه»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 1، 248-205.

شبث، ویلیام ا.،(1384) مقدمه­ای بر دیوان کیفری بین­المللی، ترجمه سید باقر میر عباسی و حمید الهوئی نظری، تهران: انتشارات جنگل.

شیایزری، کریانگ ساک کیتی،(1382) حقوق بین­المللی کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران: سمت.

صلاحی، سهراب،(1392)،«آمریکا و باز تعریف قواعد حقوقی در اعمال رفتارهای غیرانسانی نسبت به اسیران جنگی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره5، شماره 1،146-115.

کامینگا، مونتی،(1382) «اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرایم سنگین حقوق بشری»، مترجم محمدجواد شریعت باقری، مجله حقوقی بین­المللی، شماره 28، 114-61.

کسسه، آنتونیو،(1388) حقوق بین­الملل، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران: نشر میزان.

 

ب. انگلیسی

Askin, Kelly D,(2003).Prosecuting Wartime Rape and Other Gender–Related Crimes under International Law:Extrodinary Advances, Enduring Obstacles”, Berkeley J.INT’L L., Vol. 21.

Cassese, Antonio, Paola Gaeta and John R.W.D Jones, (2002),The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 1, U.K.: Oxford University Press.

Dehn , John C.(2009) “The Hamdan Case and the Application of a Municipal Offence”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 7.

Fay-Jonse Report: Executive Summary Investigation of Intelligence Activities At Abu ghraib,(2004),www.Find Law.com.

Engle, Karen,(2005) “Feminism and Its Contents: Criminalizing Wartime Rape in Bosnia and Herzegovina”, American Journal of International Law, Vol. 99, No. 4.

Fletcher, George P,(2006) “The Hamdan Case and Conspiracy as a War Crime”, Journal of International Criminal Justice, Vol. 4.

Goldman, Robert and Tittemore Brain D., “Unprivileged Combatants and the Hostilities in Afghanistan: Their Status and Rights Under International Humanitarian and Human Rights Law”, The American Society of International Law, ASIL Task Force Papers, 2002