مبانی ممنوعیت نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2553

چکیده

با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از احکام فقهی است، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می­توان در فقه اسلام جست و جو کرد. حق برحریم خصوصی در نظام اسلامی با مبانی مستحکمی از جمله لزوم رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدیها و قواعدی از جمله قاعده احترام مال مردم، قاعده تسلیط، اصاله الصحه و اصاله الاباحه مورد حمایت قرار گرفته است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را فراهم سازد. در کشور مدعی سردمداری حقوق بشر؛ یعنی ایالات متحده آمریکا نیز اگرچه این حق با مبانیای از جمله حقوق بشر، لیبرالیسم، ارزشهای اخلاقی و محدود کردن مداخلات دولت، مورد حمایت قرار گرفته است اما این مبانی تقریباً به فراموشی سپرده شده و حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 زمینهای شد که سردمداران این کشور با تصویب برخی قوانین و به بهانه تقویت امنیت پایدار در برابر تروریسم، موارد جواز نقض حریم خصوصی افراد را به طور غیرقابل قبولی توسعه دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The basics of Prohibition of Violating Privacy in Iran and United State America's Law

چکیده [English]

Due to Iran law system is emanated from jurisprudence, fundamental of supporting privacy can be sought in Islamic law. Right on privacy in Islamic system is supported with strong fundamental such as necessity of observing human dignity and preventing normalizing and propagating badness and regulations as respecting possession of people, domination rule, and presumption of validity and principle of presumption in order to provide necessary space to develop talents of individual. In country claiming the vanguard of human rights, i.e. United State America although this right has been supported with fundamental of human right, liberalism, moral values, and limiting government intervention but this fundamental has been approximately forgotten and event of 11th September of 2001 was scene that government of this country acceptably developed violating permission of privacy by approving some rules and pretending strengthening permanent security against terrorism.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • Fundamental
  • Prohibiting equivoque
  • law of Iran and United State America