بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکت‏های تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2552

چکیده

نتیجه بررسی مسئولیت تضامنی در انواع شرکت‏های تجاری این است که از نوع مسئولیت قراردادی است و ماهیت آن، تعهد به نفع شخص ثالث است. سیر قانونگذاری و نظر مشهور فقهای امامیه راجع به اثر ضمان، راجع به پذیرش مسئولیت تضامنی قراردادی در حقوق فعلی ایران، ابهام ایجاد کرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در موارد متعددی به ضمانت تضامنی تصریح شده بود. پس از آن، قانون­گذار برخی از موارد مسئولیت تضامنی قانونی را حذف و در بعضی موارد بدان تصریح کرده است. با بررسی این موضوع، این نتیجه به دست می‏آید که قانونگذار مسئولیت تضامنی قانونی را پذیرفته است. بنابراین مسئولیت تضامنی قراردادی نیز مخالف شرع و قانون نیست؛ زیرا ایراد فقها مبنی بر عدم امکان استقرار یک دین بر دو ذمه در یک زمان، مسئولیت تضامنی قانونی را هم شامل می‏شود. بنابراین شرکت‏های تجاری با مسئولیت تضامنی قراردادی از نظر فقه و حقوق قابل توجیه است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Analysis of Joint and Several Liabilities in Business Companies

چکیده [English]

The study shows that the joint and several liabilities in business companies is contractual. The nature of this liability is stipulation in favor of third party. The history of legislation and the ideas of famous jurists in relation to effect of guarantee have created the ambiguity in the acceptance of the joint and several liabilities. Before the victory of the Islamic Revolution, the joint and several liabilities were expressed in several cases. After the victory of the Islamic Revolution, the legislator deleted some of the legal joint and several liabilities and in some cases restated it. By studying the legal joint and several liabilities, it was found that the legislator has accepted it. This acceptance shows that the contractual joint and several liabilities aren't in contrast with the law and Sharia, because the objection of jurists is available in legal joint and several liabilities, too. So, business companies with contractual joint and several liabilities are justifiable in the law and jurisprudence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint and several Company
  • Contractual joint and several liability
  • Legal joint and several liability
  • Join an obligation to obligation
  • Transfer the obligation to obligation