مسئول جبران خسارات ناشی از حوادث هسته ای در کنوانسیونهای بین المللی و حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2361

چکیده

نیاز به انرژی هسته­ای واقعیتی انکارناپذیر است. در عین حال، وقوع حوادث اتمی وخسارات ناشی از آن امری غیرقابل اجتناب است که این مساله دولت­ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه این امر شکل گیری قوانین خاص و تدوین کنوانسیونهای بین المللی مسئولیت هسته­ای است. یکی از مسایل پیچیده در این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیون­های مذکور از یک سو با طرح اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی معرفی می­نمایند و از سوی دیگر با اعمال اصل مداخله­ی دولت نسبت به تدارک زیانهای مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری می­کنند. در حقوق ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانونگذار     می­بایست در راستای تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هسته­ای گام بردارد که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Responsible for Compensation of Nuclear Damage, According to the International Conventions of Nuclear Liability and the Iranian Legal System

چکیده [English]

Increasing need to the nuclear energy is undeniable reality. At the same time, nuclear industry always has risks of actual or eventual, and in some cases, accurring damages as a result of nuclear incidence is inevitable. Theses facts have made states to adapt particular regulations. This in turn has resulted in shaping rules about liability and nuclear liability in international Conventions. Thus, these laws and conventions through designing of strict and exclusive liability for operators introduce this person as liable of compensation for nuclear damage,on one hand, and on the other hand, apply the principle of government intervention for provision of additional losses  prevent damages to the  rights of victims . In the Iranian legal system the only way to identify the responsible person for compensations of nuclear damage is to refer to the Iranian civil code. However it is necessary for the Iranian legislators to adapt particulars laws in this area to remove any inadequacy regarding nuclear civil liability.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear Installation Operator
  • Channeling of Liability to Operator
  • Strict Liability
  • Compensation of Nuclear Damage