رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2357

چکیده

رد عین مال مسروقه لزوم دارد، اما مبحث اختلافی بین فقهادر خصوص تلف یا متعذر شدن عین مسروقه است؛ برخی ضمان سارق را منوط به غنای او دانسته، و برخی دیگر قائل به اطلاق شده و بین فقر و غنای او تمییزی قائل نشده­اند. اما در مقابل گروهی نظر به سقوط ضمان در صورت اجرای حد دارند.
متأسفانه این مبحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و کتاب ها و مقالات، بیشتر به کلیاتاین  جرم و به خصوص حکم آن پرداخته و کمتر به صورت تطبیقی، به جزئیات آن نگریسته­است. لذا، این پژوهش با بررسی دیدگاه­های فرق اسلامی و موشکافی مستندات آنان، سعی خود را با عنایت به آیات کریم، روایات و بکارگیری مباحث اصولی، در راستای صحیح نبودن شبهه عدم ضمان سارق در صورت اتلاف مال مسروقه و فقر او(سارق) نموده است. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا با اجرای  حد، تکلیف سارق و سارقه نسبت به بازگرداندن عین مسروقه به مال باخته ساقط می­شود یا خیر؟ روش این پژوهش توصیف و تحلیل و تطبیق است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic religious views about the implementation and evaluation of liability if loss the stolen property

چکیده [English]

Stolen property is necessity to rejected, but the debate topic between the scholars is about wasted or damaged stolen. Some says responsibility is as the richness of the thief, and others haven’t been difference between of his poverty and richness. But a group deemed to the lack of responsibility in case of execution of Hadd of fall.
Unfortunately, this topic is less considered by books and articles, mostly the generalities of this crime and especially its judgment and less is studied comparably for the details. Therefore, this study examines different perspectives for their documentation, and with the attention and use of narratives to Quran, says this topic is not correct about the lack of responsibility of a thief stolen wealth and poverty in the form of waste he (the thief) is. The aim of this study is to answer the question: with the implementation of the Hadd, do the task of the thief returning the stolen property, be deleted or not? The method of describing and analyzing and matching.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • theft
  • Size of Cutting
  • Warranty of Compensation
  • Mesl or Qaymei
  • Rich or Poverty
  • Repentance