گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2354

چکیده

آیین دادرسی کیفری تجلی­گاه رویاروئی میان « امنیت» و «آزادی» و به تعبیردیگر صحنه چالش میان نظم عمومی از یک­سو و حراست از حقوق و آزادی های فردی از سوی دیگر است. در این بین فرایند تحصیل دلیل به منظور شناسایی مجرمان و پیگرد آنان از مهمترین مراحل رسیدگی و محل تقابل جدی حقوق فردی و قدرت عمومی است. اصل بنیادین حاکم بر این فرایند یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل، مقتضی تحصیل دلیل به هر راه ممکنی به منظور اعاده نظم از دست رفته جامعه است و مسلماً اعمال آن به نحو مطلق، آزادی­های فردی و حریم خصوصی شهروندان را در معرض تضییع قرار می­دهد. عامل ایجاد توازن، مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق ما و قاعده معتبر ناشناختن ادله غیرمشروع در انگلستان خواهد بود که متضمن رعایت حقوق فردی و احترام به کرامت انسانی و نیز حفظ شأن دادگستری در فرایند تحصیل دلیل است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal nature of deposits in Banks The scope of free obtaining of evidence in criminal procedure of Iran and England

چکیده [English]

Code of Criminal Procedure, sometimes manifested in a confrontation between "security" and "freedom" and other words the challenge of maintaining public order and security on the one hand and protection of the rights and freedoms of the individual.
The process of obtaining evidence in order to identify the perpetrators and prosecute them in criminal courts most important and most critical stages of criminal investigation and serious opposition to individual rights and public power, Fundamental principle governing this process namely principle of free obtaining of evidence due obtaining of evidence in any way possible In order to identify the perpetrators of criminal acts in the shortest time and at any price in order to restore order. Absolute exercising of this Principle endangers individual freedoms and privacy of citizens. Balancing Factor is legitimacy of evidence in our law and exclusionary rule in England that require rights and freedoms of the individual and dignity of criminal justice.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free proof
  • Obtaining of Evidence
  • Exclusionary Rule
  • Legitimacy of Evidence
  • Rights and Individual Freedoms