مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه

10.22099/jls.2012.225

چکیده

دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت‌های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث‌های متعددی از جمله در حوزه اناطه می‌گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می‌گیرد اما با توجه به میزان قابل توجه نیاز قاضی عادی به تفسیر تصمیم اداری و نیز با عنایت به جواز مقنن، صلاحیت تفسیر تصمیم اداری در ایران به نحو مطلق و در فرانسه به نحو مشروط و مقید برای قاضی دادگاه عمومی پیش بینی گردیده است. با این حال دشواری‌های مذکور در مورد صلاحیت ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری به ویژه تصمیم فردی به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در هر دو نظام حقوقی، محدودیت‌های اساسی برای قاضی دادگاه عمومی در خصوص ارزیابی تصمیمات اداری پیش بینی گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey of the Competence of General Court in Interpretation and Assessment of Administrative Decision in Iran and France

چکیده [English]

Judicial dualism and the separation of general judges from judges with administrative jurisdiction causes many discussions in certain cases. This issue is particularly important when an ordinary judge is playing his role in the interpretation and assessment of the legality of administrative decisions. Since there is a possibility that a general judge may reach a conclusion different from the view of an administrative organ regarding the interpretation of an administrative decision, the competence of the ordinary judge may be questioned. But due to the need of general judge for interpretation of administrative decisions and due to the permission granted by the legislator, the general judge in Iran has absolute jurisdiction for the interpretation of administrative decisions and in France he has this jurisdiction conditionally. Nevertheless, there are more difficulties concerning assessment of the legality of administrative decisions, especially regarding individual decision. Accordingly, there are fundamental limitations for a general judge to assess administrative decisions in both legal systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • Administrative Judge
  • Ordinary Judge
  • Interpretation of Administrative Decision
  • Assessment of Administrative Decision