تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.2040

چکیده

ارزیابی هزینه­های نظام عدالت کیفری، منابع و تخصیص بهینة آن، از جمله تحلیل­های اقتصادی کارآمدی برنامه­های نظام عدالت کیفری است. پیشگیری از جرم،یکی از برنامه­های نظام عدالت کیفری درواکنش به پدیدة بزه­کاری است. جرم شناسان با توجه به جرایم مختلف برنامه­های متعدد پیشگیری را طراحی و برای اجرا پیشنهاد می­دهند. با وجود این، سیاستگذاران به دلیل کمبود منابع ناگزیر از انتخاب اقتصادی­ترین آن­هایند. در این وضعیت، تحلیل اقتصادی از یک سو با ارزیابی هر یک از جرایم، هزینه­های آن­ها را مشخص می­کند تا جرایمی که هزینه آن­ها برای جامعه سنگین است در اولویت برنامه­های پیشگیری قرار گیرند و از سوی دیگر، برنامه­های مختلف پیشگیری را که قابلیت اجرایی دارند، ارزیابی هزینه- فایده­ای می­کند تا برنامه­ای انتخاب شود که در مقایسه با سایر برنامه­ها کارایی اقتصادی بیشتری دارد.
در نظام حقوقی ایران، بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. در پژوهش­های پیشگیری که در ایران انجام شده است، کمتر به تحلیل اقتصادی برنامه­های پیشگیری از جرم علی رغم اهمیت آن پرداخته شده است. این مقاله سعی دارد با تبیین اهمیت تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم، تحلیل هزینه- فایده و تحلیل هزینه- اثربخشی الگوی تحلیل اقتصادی برنامه­های پیشگیری را توضیح داده و تحلیل اقتصادی برخی از گونه­های پیشگیری را بازگو کند
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Crime Prevention

چکیده [English]

Economic analysis of criminal law applies economic methods and tools to study crimes and responds to them. Estimation of costs of criminal justice, sources and their allocation, are the subject of economic analysis of efficacy of criminal justice programs. The prevention of crime is one of emphasized responses to crime in criminal justice. The criminologists with respect to different crimes, design various programs and offer for implementation in the criminal justice systems. Because of scarcity of sources, policymakers are inevitable to choice the most economic program. The economic analysis of crime prevention program to allow comparison of the outcomes of policy options with comparable costs — is also worth pursuing to allow for selection among a menu of prevention programs, given scarce public and private resources for all things.
In the legal system of Iran, principal 156 of the Constitutional Law prescribes prevention of crime through the judiciary. In spite of its importance, the economic analysis of crime prevention has not been considered so much in the legal researches in Iran. This article explains the importance of the economic analysis of crime prevention, cost-benefit analysis and cost-effectiveness analysis models of economic analysis of crime prevention.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Analysis
  • Crime Prevention
  • Efficacy
  • Cost-Benefit
  • Cost-Effectiveness