مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2014.1911

چکیده

بیان قانونگذار ایران در شمردن جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، متفاوت است. این تفاوت بیان، در برخی از مصادیق، منطقی است. ولی در برخی دیگر، منطقی به نظر نمی­رسد و نیاز به بررسی دارد. در مجموع با بررسی مقایسه­ای جهات نقض در تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی مشخص می­شود، برخی از جهات، بین هر سه شکایت مذکور مشترک است. با وجود این، بخش قابل توجهی از جهات در تجدیدنظر و فرجام سبب نقض رأی می­شوند ولی در اعاده دادرسی موجب نقض حکم نمی­شوند. تعداد اندکی نیز صرفاً در تجدیدنظر و اعاده دادرسی نقض رأی را در پی دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing of causes of Appealing،Appeal to the Supreme Court and Rehearing

چکیده [English]

Explanation of Legislator of Iran in Enumeration of causes of appealing, appeal to the supreme court and rehearing is different. This difference in some instances is logical, but in otheres is not reasonable and analysis is necessary. With comparing of causes of appealing, appeal to the supreme court and rehearing, it becomes obvious that some of causes are common between all of the three complaints. Some otheres are common between appealing and appeal to the supreme court. A little of them, cause the overturning of judgment only in appealing and rehearing