گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2013.1809

چکیده

ابهام هنگامی پدید می‌آید که از یک گزارة قانونی بیش از یک معنا قابل برداشت باشد. بررسی عللی که باعث پدید آمدن ابهام می‌گردد نشان از وجود گونه‌های مختلفی برای آن دارد. مطالعة این گونه‌ها نشان می‌دهد که ابهام یک حالت عارضی است و ضمن اینکه به صورت ناخودآگاه به وجود می‌آید می‌توان تا حدودی از بروز آن پیش‌گیری نمود. افزون بر آن، با اینکه ابهام موضوع تفسیر است اما کانون بحث در تفسیر، رفع ابهام است و کمتر به شناخت ابهام توجه می‌شود. بر این بنیاد، شناخت تفصیلی نسبت به ابهام می‌تواند زمینه را برای زدودن آگاهانه‌تر ابهام فراهم ‌نماید. در نهایت، شناخت علل ابهام این امکان را برای قانونگذار فراهم می‌آورد تا در اصلاح قانون، بجای درهم ریختن بنیان مواد مبهم به رفع ریشة ابهام همت گمارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some varieties of ambiguity in legal propositions

چکیده [English]

Ambiguity emerges when one proposition has more than one meaning. Studying of ambiguity shows there are various varieties for it. Studying of these varieties proves that ambiguity is the adventitious condition and exists unintentionally. Thus it may be prevented from existing. In addition, although ambiguity is the subject of interpretation, the basic matter in the interpretation is eliminating of ambiguity. Therefore, absolute recognition as to the ambiguity can provide the situation for removing knowingly the ambiguity. Finally, recognition of causes of ambiguity provides this possibility for legislator to, in reforming the law, try to remove the root of ambiguity instead breaking the basis of the regulations
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • indeterminacy
  • Lexical Ambiguity
  • Structural Ambiguity
  • Polysemy
  • interpretation