اخذآخرین دفاع از متهم در حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2013.1808

چکیده

        در رسیدگی به جرم متهم، در صورت تصمیم به مجرم بودن وی، قاضی در پایان تحقیقات مقدماتی و در دادگاه بعد از دفاع آخر متهم و قبل از اعلام ختم رسیدگی، آخرین دفاع را اخذ می کند. موضوع آخرین دفاع، انتساب اتهام به ارتکاب جرم به متهم و ارائه دلائل آن است و پاسخ وی بعنوان آخرین دفاع، ایراد شبهه در اثبات یا رد عناصر هر یک از ارکان جرم اتهامی و دلایلی است که علیه متهم ارائه شده است. مضاف بر آن، ممکن است اثبات و بیان اوضاع و احوالی باشد که موجب بی گناهی، تخفیف، تعلیق و معافیت متهم از مجازات می گردد.آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، به علت محدودیتهای صلاحیت وکیل باید توسط خود متهم صورت گیرد، اما درمحاکمه، متهم و وکیل وی، هر کدام یا یکی از آنهامی توانند آخرین دفاع را مطرح کنند. مدت آخرین دفاع، با توجه به خصوصیات هر پرونده، باید متعارف و در هر حال نباید کمتر از مدت طرح دعوی و دلایل علیه متهم باشد.عدم اخذ آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، موجب نقص تحقیقات مقدماتی است، اما عدم اخذ آن در دادگاه بدوی، لزوما موجب نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر نیست، البته این دادگاه باید جلسه رسیدگی را برای اخذ آخرین دفاع تشکیل دهد و سپس حکم خود را انشا کند، ولی دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را به مرجع صادر کننده حکم، جهت تشکیل جلسه رسیدگی که متضمن اخذ آخرین دفاع باشد و انشاء مجدد رای، ارجاع خواهد داد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Closing argument of accused in Iranian law

چکیده [English]

In criminal proceedings, at the end of preliminary investigation and trial, a closing argument is heard by judge, if accused is guilty. The subject of question about a closing argument is about to ascribe the committed crime and presented evidence against accused, the subject of closing argument is doubting the proof or rejecting the elements of crime that are against the accused. Meanwhile, it may be proving or giving the circumstances which cause innocence, diminishing, probating, and excusing the criminal from punishment. Due to the attorney s limited responsibility, a closing argument in the prosecution office must be only given by the accused but in the trial both the accused and the attorney can present the closing argument or separately. With regard to the case, the duration of the closing argument should be reasonable and also should not be less than the time of asserting the claim and presenting evidence. Not having a closing argument in prosecution office is an incomplete proceeding, but it is not necessarily the cause for quashing the sentence in the appeal court, of course the mention court must sit for having the closing argument, then it makes a decision, but the supreme court quashes the sentence and returns the case to the court which make it, so as a closing argument of accused are heard, then judge makes decision.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closing
  • Argument
  • Accused
  • Primarily Investigation
  • Trial