نظریه‌ تعامل‌گرایی و تحلیل انتقادی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2013.1807

چکیده

در دهه‌‌1950و به ویژه اوایل دهه‌‌1960، با پیوستن اندیشه‌ انتقادی مکتب جرم‌شناسی واکنش اجتماعی، به تمرکز ویژه‌‌ رویکرد تعامل نمادین بر نقش ارزیابی‌های دیگران در تشکیل و تغییر هویت و اعمال شخص، نظریه‌ای متفاوت، به نام نظریه‌ تعامل‌گرایی یا برچسب‌زنی، در انتقاد به جرم‌شناسی کلاسیک، شکل گرفت و به یاری شرایط مستعد حاکم بر آن دوران، در آمریکای شمالی بروز یافت. این نظریه، مفاهیم انحراف و منحرف را به صورت ذهنی و نه عینی تعریف کرد. در علت‌شناسی جرم هم، واکنش‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب‌زنی، تحقیر و طرد فرد، موجد جرم و به خصوص، موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه‌ مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز، خواستار کاهش چنین واکنش‌هایی در قبال جرم، به ویژه در قالب تحدید دامنه‌ مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب، دریچه‌ای نو را در جرم‌شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود، انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری، تعدیل و اصلاح آن را آشکار می‌سازد. بدین‌سان، با عنایت به انتقادات ناظر به مفاهیم بنیادی نظریه، یعنی انحراف، برچسب‌زنی و پایگاه منحرفانه، قابلیت هدایت این نظریه به مسیری معتدل‌تر و بهره‌گیری شایسته از آن در چارچوب یک سیاست جنایی کارآمد و انسانی، با هدف نیل به مدیریت بهینه‌ جرم، بیش از پیش رخ می‌نماید
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactionism Theory and Its Critical Analysis

چکیده [English]

In the 1950s and specifically early 1960s, the critical thought of Social reaction criminology school joint to the particular concentration of Symbolic interaction approach on the role of judgments of others in shaping and changing the person's identity and acts, and so formed a distinctive theory called Interactionism or Labeling theory. On the other hand, the susceptible circumstances, paved the way for appearance of this thesis in Northern America.
This theory contested the traditional criminology, defined the deviance and deviant subjectively not objectively and argued that the formal and informal social reactions, by means of labeling, degrading and ostracizing a person, create secondary deviance, criminal identity and criminal career. Because of this opinion, it recommended the restriction of scope of intervention of criminal justice system and so opened a new view and vision in criminology and criminal policy.
Nevertheless, some scholars criticize this theory and its key concepts (deviance, labeling, deviant status) in crime etiology. These criticisms, reveal the necessity of amendment and modification of this theory and also capability of leading it to a more moderate strand and proper profiting from it in a fair, human and efficient criminal policy in order to achieve the optimal management of crime.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • deviance
  • formal and informal labeling
  • deviant status
  • restriction of scope of intervention of criminal justice system
  • symmetrical (balanced) criminology and criminal policy