تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2013.1570

چکیده

در مقاله حاضر، بر آن هستیم که هنجارهای حقوقی در چه قالبی ساماندهی می‌شوند و این قالب با دولت، به عنوان آفریننده‌ی هنجارهای حقوقی، چه ارتباطی می‌یابد. به عبارت دیگر، اگر در دولت حقوقی بر آن هستیم که دولت با هنجارهای حقوقی محدود می‌شود چگونه نظام حقوقی که توسط دولت پدید آمده است می‌تواند آن را محدود نماید. بنابراین، باید تلاش نمود تا ارتباط میان هنجارهای حقوقی و قالب آن یعنی نظم حقوقی و میان نظم حقوقی و دولت، به عنوان آفریننده‌ی آن، از یک سو و رابطه‌ی میان نظم حقوقی و الگوی دولت حقوقی از سوی دیگر تبیین شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد دوگانگی دولت و نظم حقوقی، حداقل در بیشتر جنبه‌های حقوق عمومی اجتناب‌ناپذیر است. از نظر ماهیت نیز، هنجارهای حقوقی و مبانی آنها نیز هنجارهای دینی و شرعی به لحاظ شفافیت و قابلیت ارزیابی کامل در این مقوله بیشتر قابل توجه هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Relations between Government and Legal Order

چکیده [English]

This article first examines the structure in which legal norms are organized. Then, it deals with the relation between this structure and government, which is the creator of these norms. In other words, if as a consequence of the rule of law the government is limited with the legal norms, then how the legal system created by the government can limit it. Therefore, an attempt should be made to find the relation between legal norms and their structure (legal order) and also to find the relation between such legal order and government (as its creator) on one hand, and to find the relation between legal order and the model of government based on the rule of law, on the other.  Accordingly, it seems that the duality of government and legal order, at least with regard to the public law, is inevitable. Considering their main nature, legal norms and their basis, including religious norms, are considerable matters, as far as their clearness and evaluability are concerned.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • government
  • norm
  • Law
  • Legal Order
  • Legal System
  • Rule of Law (Legal Government)