نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22099/jls.2013.1565

چکیده

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت­های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون­سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام­مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می­کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه­های دولتی کشور کمک می­کند. با یک نظام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است دستگاه­های اداری مرکزی دولت کنترل می­شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می­گیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسله مراتبی از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهایی انجام می­شود؟ آیا وجود نهادها و روش­های کنترل درونی سلسله مراتبی در حال حاضر می­تواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر می­رسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبی را نیز با ابهام مواجه می­گرداند
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal and hierarchical supervision of governmental organizations in legal system of Iran

چکیده [English]

The main goal of internal supervision of government (government in specific meaning) is preventing organizational corruption and controlling qualities of performing duties and government’s   responsibilities.  So, internal supervision is a kind of self-control in organization.
Establishment of systematic structure and efficient system in internal supervision of organizations control performance of government employees (base on law and rules of government). It also helps to evaluate and upgrade performance of managers and employees of these organizations. With hierarchal system of supervision which dominates general structure of internal supervision, central organization of government and employee’s performance is controlled and evaluated. The main purpose of this study is determining ways and tools of internal hierarchal controlling.this essay try to answer this question, Does existence of units and methods of  internal and hierarchal supervision have suitable functions? It seems that legal uncertainties and dispersion of laws make dimensions and methods of hierarchal supervision ambiguous
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal supervision
  • executive
  • administrative hierarchy
  • administrative violation
  • order of legal head