نویسنده = عباس کاظمی نجف آبادی
تعداد مقالات: 1
1. ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 147-170

حبیب طالب احمدی؛ عباس کاظمی نجف آبادی