تعداد مقالات: 242
231. تاثیر نظریۀ عدالت جهانی بر مفهوم قانون

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 101-129

محمد راسخ؛ شیرین برومند


233. ماهیت و انواع مسئولیت معاونت در دیوان های بین المللی کیفری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-162

مهین سبحانی؛ نادیا باقری


234. پیدایش مفهوم امر عمومی در مشروطیت

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 139-165

سیدناصر سلطانی


235. حق‌الوکاله‌های احتمالی و مشروط

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 163-194

ناهید صفری؛ آرتین جهانشاهی


240. تحلیل کارکرد چک و حقوق دارنده چک بابت تضمین

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 231-262

علی فتوحی راد


241. مفهوم قانون اساسی در اندیشه جان رالز

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 247-273

فردین مرادخانی