تعداد مقالات: 214
201. شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 225-255

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری


202. استناد به روح قانون در دادرسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 227-241

محمد باقر عامری‌نیا؛ علی جمادی


203. تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 245-276

سیدحسام الدین لسانی؛ مهوش منفرد


206. تقابل برنامه آزادی دریانوردی آمریکا و ادعاهای حاکمیتی چین در دریای جنوبی چین

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 273-304

سید هادی محمودی؛ عارفه راستگو افخم


208. نحوه تصمیم‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد خلأ حقوقی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 257-283

محسن محبی؛ وحید بذّار


211. وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 249-278

جعفر قاسمی؛ مرتضی نجابت خواه؛ فرهنگ فقیه لاریجانی


213. حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 305-344

امیر مقامی؛ مریم سادات امیرشاکرمی