تعداد مقالات: 242
154. انتقال مفاهیم مسئولیت دولت‌ها به حوزه سازمان‌های بین‌المللی و چالش‌های پیش رو

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 141-176

سیدمهدی رضوی حاجی‌آقا؛ مجتبی بابایی


156. تحلیلی بر روابط دولت و نظم حقوقی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 147-173


158. ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 147-170

حبیب طالب احمدی؛ عباس کاظمی نجف آبادی


160. تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 147-175

محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهرداد محمدی؛ سید محمد حسینی


161. بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 151-168

محمد روشن؛ مجید صادق نژاد نائینی؛ سید محمدمهدی خلیل زاده


162. واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 157-192

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ علی‌اکبر طبایی عقدا؛ فهیمه صادقی


163. آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-194

حسین سلطانی فرد؛ محمود مالمیر؛ حسن عالی پور


164. واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 159-188

محمد منصوری؛ محمد مهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی


167. نقش حقوق عمومی در کنترل مصرف آب

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 161-197

مسعود فریادی


170. رهیافتهای حاکم بر دادرسی پذیری حق بر سلامت در نظام های منطقه ای حقوق بشر

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 165-194

سید جمال سیفی؛ هیوا حاجی ملا


172. بررسی چالش های کیفری ناشی از اجرای ماده 688 (914) قانون مجازات اسلامی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 173-197

سید امین نجات؛ فرهاد دبیری


174. سازمان‌های مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 135-162

محسن صادقی؛ هانیه مدرس