تعداد مقالات: 214
152. ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 147-170

حبیب طالب احمدی؛ عباس کاظمی نجف آبادی


153. بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامیه

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 137-171

بختیار نصیری اوانکی؛ کزیم عبدالهی نژاد؛ حسین صابری


155. مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 117-133

سعید محسنی؛ رضا معبودی نیشابوری؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی


158. تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 147-175

محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ مهرداد محمدی؛ سید محمد حسینی


159. تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 129-156

ابوالحسن شاکری؛ سید مسود حیدری


160. انتقال مفاهیم مسئولیت دولت‌ها به حوزه سازمان‌های بین‌المللی و چالش‌های پیش رو

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 141-176

سیدمهدی رضوی حاجی‌آقا؛ مجتبی بابایی


161. نقش حقوق عمومی در کنترل مصرف آب

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 161-197

مسعود فریادی


162. مجوز بهره‌برداری از آثار فکری در شبکه‌های اجتماعی؛ با نگاهی به رویکرد آمریکا و ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 135-162

سید حسن شبیری زنجانی؛ زهرا شاکری؛ فاطمه خیاطی


163. آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-194

حسین سلطانی فرد؛ محمود مالمیر؛ حسن عالی پور


164. واکاوی حقیقت عقد صلح و معیارهای توصیف عقود معین به صلح

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 159-188

محمد منصوری؛ محمد مهدی الشریف؛ سید محمد صادق طباطبایی


166. واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 157-192

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ علی‌اکبر طبایی عقدا؛ فهیمه صادقی


171. صورت‌بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 169-196

سید جواد صالحی؛ مجتبی دهقان


172. معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 199-220

سید مجتبی واعظی


174. ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 171-203

فضل الله فروغی؛ رضا رحیمیان