تعداد مقالات: 242
81. صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-98

جلال سلطان احمدی؛ ابراهیم تقی زاده؛ راضیه تقی زادگان


83. علت‌شناسی جنایی در سنجه حکمت اسلامی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-99

مجتبی جاویدی


84. نظارت مراجع برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 69-92

کرامت بلاغی؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده


88. رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 67-81

پرویز عامری


90. موجهات انتخابات طبقاتی در مجلس اول مشروطه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 79-102

سیدناصر سلطانی


92. تقابل جرم و توسعه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 83-107


95. مطالعه میزان رعایت حق مؤلف (کپی رایت)در گستره فعالیتهای علمی کشور

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-109

هادی شریف مقدم؛ سینا روح الهی؛ سالومه شریف مقدم


96. اجزاء حق آزادی بیان در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 87-114

عبدالمجید سودمندی


100. ماهیت حقوقی طلاق خلع

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 91-115